به نظر می رسد سفارت امریکا و اتحادیه اروپا، اشرف غنی و خورنده گان ۱۷ نوع گوشت چهارپا و دو پا را به کشتن برابر می کند

سفارت امریکا، ولسی جرگه را بد رقم به جان غنی خائن انداخته. وگرنه، پارلمان درنظر حکومت خودکامه به اندازۀ یک مگس اهمیت ندارد وتا همین اواخر ترسی از آدرس پارلمان نداشت. زبان پارلمان ناگهان به حدی تیز شده که نسبت به گم شدن یا دزدی شدن گنجینۀ ملی طلای افغانستان که از گیر هفت حکومت بچ شده؛ اعلام خطر کرده است.

گنجینه گران بهای طلا وجواهربازمانده ( پشتوانۀ پول افغانستان) به ارگ برده شده و از سرنوشت آن هیچ کسی خبر ندارد. ولسی جرگه صدا بلند کرده که باید این گنجینه از چنگ تیم ارگ کشیده شده و به حیث امانت مردم افغانستان دریک کشور دیگرنگهداری شود. حکمتیار پیوسته گواهی می دهد که انتقال طلا از مجاری وی آی پی و هواپیما های بدون نشان، درجریان است.

همچنین دهان ولسی جرگه به حدی باز شده که می گوید: حکومت علیه وزیرصحت عامه و وزیر مالیه کودتا کرد!

اولین بار است که وارخطایی درارگ بیشتر شده است. انفکاک صد ها تن از کارکنان ریاست رجال برجسته شاید به خاطر یک رشته تدابیر احتیاطی از سوی ارگ بوده باشد. پیش بینی کرده اند که اوضاع درحال خراب شدن است و این افراد ممکن است دروضعیتی خاص، اعضای برجسته حکومت را به چنگ قانون یا نظام دیگری که ممکن است در اثر معامله ها یا مذاکرات شکل بگیرد، بسپارند. برطرفی کارکنان رجال برجسته از ترس است و این بیانگر وخامت اوضاع است. 

اگر رویارویی حکومت با ولسی جرگه برسر بودجه سال نو به تنش و تصادم بکشد، حکومت بیشتر یک بغله خواهد شد

گزارش نامه افغانستان. 

.