سرنخ ها همه روزه بازمیگردد،دستان خونین قاتلان وتبهکاران دولتی همه روزه از آستین بیرون میگردد!!در بساط شطرنج خونین غنی جنایتکار علیه ازادی بیان،نصیر فیاض به مثابه خبرنگار آزاده وبا وجدان وتحلیلگر عالی نیز بی نصیب نماند وقرارگزارشات،او درست پس از انجام مصاحبه با دکتر حسن شرق نخست وزیر نامدار سابق افغانستان، توسط زندان بانان رژیم بازداشت شده ودر سلول های وحشتناک رژیم نفس می‌کشد!!گرفتاری فیاض یکبار دیگر نشان داد که خفاشان خونخوار رژیم غنی مسئول قتل وکشتار وحبس خبرنگاران وژورنالیستان در کشور است !!او طالع کرد که در دایرهٔ کشتار رژیم،گامی نگذاشت اما هنوز سرنوشت تاریک ووحشت رژیم تروریستی او را تهدید می‌کند!!نصیر فیاض انسان عالی وآزاده است،باید در راه اندازی یک کمپاین بزرگ و همگانی این پرنده آزاده را از قفس مرگبار رژیم تبهکار نجات داد!! صدای فیاض صدای ملت است!!مرگ بر رژیم تروریستی،فاسد وضدملی غنی احمدزی !!زنده باد خبرنگاران وژورنالیستان شجاع وآزاده وطن

توریالی خاوری!!