برای زدن طالب و امریکا، گرفتن اسلحه از دشمنان آن ها، صد مرتبه برای نجات افغانستان با اهمیت است. افغانستان تنها گورستان فرزندانش نبوده؛ گورستان بیگانه ها نیز بوده. این کشور، موزائیک گورستان هاست.

 اگر جوبایدن هنوز درین خیال کهنه غرق باشد که پاکستان نسبت به افغانستان « پنجاه مرتبه» بیشتر به امریکا اهمیت دارد؛ باید صریح اعلام کرد که اوضاع خیلی تغییر کرده و این گفته ها، از بحران فراگیری که دامن امریکا را گرفته، چیزی کم نمی کند. پاکستان هم که دانه خور امریکا حساب می شود، کمکی به کاهش بحران تاریخی امریکا نمی تواند عرضه کند.

بنا برین، برای دفاع از کیان و منافع کشور ما افغانستان، گرفتن کمک از روسیه، ایران و هند و هر نیروی دیگرُ برای زدن طالب و امریکا، یک صد مرتبه برای ما ارجح تر است. برای زنده ماندن و تضمین حق هستی و عزت برای افغانستان، موضع بی طرفی، ما را بیشتر از گذشته استخوان شکن کرده و زیرپای دیگران می اندازد. سرزمین افغانستان گره گاه تضاد هاست و هیچ گاه وهرگز نتوانسته است، با فدا کردن خود، بین قدرت ها توازن ایجاد کند.

 دپلوماسی افغانستان باید براساس بهره برداری فعالی و متهورانه از تضاد منافع قدرت ها تنظیم شود.

گزارش نامه افغانستان