محمد داودجنبش فاریابی

باید از حقیقت عبور نکنیم؛ ۹۰ درصد از باشنده گان ولسوالی ها به نفع طالبان کمپاین وتبلیغات میکردند؛ حتی امکانات مالی در اختیار شان گذاشته بود.

 روز هایی را به یاد دارم که نیروهای خیزشی و امنیتی به خاطر دفاع از عزت و شرف مردم در سنگر ها جام شهادت نوشیده اند؛ متاسفانه در مراسم تشیع جنازه اش  صد نفر از اهالی منطقه اش اشتراک نکرد؛ اما در مراسم تشیع جنازه طالب هزاران نفر اشتراک کرده و با دادن شعار الله اکبر و مرگ به اربکی گفته تابوت را بدرقه میکرد.

  خودم در ولسوالی شیرین تگاب شاهد چنین صحنه بودم بلاخره همین سر دادن شعار ها و کمپاین باعث شد اهالی قریه جات نوبت به نوبت  دروازه را بروی طالبان اوزبیک تبار و ترکمن تبار  بازکردند و با گذشت مدت زمانی همه طالبان اوزبیک و ترکمن سلب صلاحیت شدن درهمه مناطق اوزبیک و ترکمن نشین فاریاب طالبان پشتون تبار حاکم شند. حالا همان هایی که طالبان را بدرقه کرده آورده بودند حالا از مارشال دوستم  نقد می کند که چرا در قسمت تامین امنیت ما توجه نمیکند! عملیات پاکسازی را راه اندازی نمیکند.

 برادر عزیز همان آش که پختید باید حالا آن را بخورید. مارشال نگفته بود به نفع اجنبی ها کمپاین کن… دروازه را برویش باز کن عجب مردمی هستیم. هنوز داغ زخم ملاکیبل از یاد ما نرفته بود با سپری شدن بیست سال یکباره فراموش مان شد. 

مارشال صاحب”دوستم” درین قسمت چه تقصیر دارد.

 فراموش نباید کرد که شب و روز، قلب مارشال به وضعیت فعلی می تپد متاسفانه کدام تجهیزات و امکانات کافی یا کدام قول اردو در اختیار مارشال نیست. 

خیلی کسانی هستند از آدرس مردم فاریاب ادعای رهبری را دارند و مصروف عیش وعشرت اند؛ ازآن جمله آقای محمد شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور، خانواده غضنفرصاحب، جنرال عبدالملک، گل محمدپهلوان، محمد هاشم اورتاق، داکترصاحب نقیب الله فایق والی فعلی فاریاب و فتح الله قیصاری قاری محمد علم راسخ، همچنان کدر شخصیت سیاسی ما آقای رحمن اوغلی و دها کسانی هستند که از ذکر نام هریک شان قلم عاجز است؛ در قسمت بازگشایی شاهراه نمبر۱فاریاب و تامین برقراری امنیت از خود شان چه اقداماتی را تا اکنون روی دست گرفته اند.