این بانو به جرم انسان بودن و به جرم افسر وزارت داخله هفته گذشته اسیر طالبان شد،پس از کشیدن ناخون هایش با بسیار حالت بد تیرباران شد.پاسخ این نامرد ها به خانواده این خانم که قلب مهربان یک خواهر و یک مادر را داشت چه است؟اینان بنام اسلام با نعره تکبیر ،الله و اکبر بی رحمانه می کشند،آرزو هم دارند حاکمیت اسلامی طالبانی را برای مردم به ارمغان آورند.طالبان‌ ممکن وجود فیزیکی یک باشنده افغانستان را داشته باشند اما قلب و فکر شان وحشی و تربیه شده پاکستان و حکومت سعودی ها است،اینان زبان صلح را نمی دانند باید برای طالبان پاسخ با شمشیر داد زیرا در طول تاریخ هیچ تروریست به صلح،آرامش و زنده گی با همی باور نداشته و‌ ندارد.روان این خواهر و مادر مهربان شاد.

صمد کارمند