گزارشنامه افغانستان: امنیت ملی به جان خبرگزاری پژواک افتاده و قاچاق 32 دستگاه اکسیجن به پاکستان واقعیت دارد.

به حواله اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، ادارۀ امنیت ملی از خبرگزاری پژواک خواسته است که خبر  اخیر خود در بارۀ قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعی به پاکستان را تکذیب کند. هنوز تصمیم گرداننده گان پژواک روشن نیست.

درهمین حال، خبر امنیتی واصل شده حاکی است که ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان قاچاق شده است وتکذیب رسمی امرالله صالح با واقعیت انطباق ندارد.
امرالله صالح  (سه‌شنبه ۳ سرطان) در صفحه‌ تویترش ادعا کرد که هیچ دستگاه تنفس مصنوعی متعلق به وزارت صحت عامه در کابل و یا هم در ولایت‌ها ناپدید نشده است.پرده پوشی امرالله صالح، نبرد رسمی با واقعیات جاری است.

وی به تاریخ شش اپریل سال روان نیز در فرستۀ تویتری، از حکم اشرف غنی به خاطر تجزیۀ وزارت مالیه وانتقال صلاحیت های آن وزارت به ارگ، یک قلم منکر شده بود. درحالی که معاون وزیرخارجه امریکا، آلیس ویلز موضع رسمی وزارت خارجه آن کشور را صریح بیان کرده بود که اشرف غنی صلاحیت وزارت مالیه را به یکی از مشاوران خویش اعطا کرده است.
تنظیم اطلاعات دروزارت خارجه امریکا براساس اخبار «سرچوک» نیست که به ساده گی رد شود.

بعد از تکذیبۀ امرالله صالح، فشار رسانه ها و نظارت دپلوماتیک خارجی ها گسترش یافت و ارگ مجبور به عقب نشینی گردید و عبدالهادی ارغندیوال که از سوی اشرف غنی به وزارت مالیه نامزد شده است، به تاریخ 18 حمل رسماً اعلام کرد که اشرف غنی « فرمانش در مورد انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ارگ  ریاست جمهوری و تقسیم این وزارت به سه اداره را لغو کرده است».اظهارات عبدالهادی ارغندیوال درقدم اول، دفاع تویتری صالح را باطل کرد و امرالله صالح در قبال تایید رسمی ارغندیوال کدام یادداشت تویتری انتشار نداد. بدین ترتیب، درجه اعتبار واکنش های تویتری موصوف را به آسانی می توان میزان کرد.