از لحاظ رفتاری، حامد کرزی با اشرف غنی مشکل جدی داشت اما تاکید سازمان های استخباراتی آمریکا و پاکستان سبب گردید تا کرزی از خود در برابر اشرف غنی خویشتن داری نشان داده و سر تعظیم در مقابل خواسته های آمریکا و پاکستان فرود آورد

(ادامه قسمت قبل)

: http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=163835

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)کرزی در سه سفر مخفیانه اش به پاکستان به سازمان آی اس آی تعهد سپرد که هرگز موضوع دیورند را مطرح نکرده و تا زمانی که او دیگر همراهان وی در قدرت باشند هیچ پرونده ای در این زمینه باز نخواهد شد. اما پاکستانی ها به این بسنده نکردند و از او تعهد کتبی گرفتند که افغانستان هیچ چشمداشتی به مناطق زیر نفوذ پاکستان در خط فرضی دیورند نداشته و حتی حاضر است قسمت های دیگری از افغانستان را به پاکستانی ها واگذار نماید. پاکستانی ها این جمله را جدی پنداشته و مکتوب کردند که در قبال حمایت طالبان از حامد کرزی و سیاست هایش، همکاری نماید تا قسمت های معدنی و با ارزش مرزی افغانستان به پاکستانی سپرده شود. اما چگونگی و اجرای این موضوع که عکس العمل های جهانی را در پی نداشته باشد به جلسات بعدی موکول شد. اشرف غنی نیز در دو سفر مخفی کرزی به پاکستان او را همراهی می کرد و پای تعهدنامه قبولی واگذاری برخی مناطق مرزی به پاکستان را نیز امضا کرده است. در جلسات بعدی (که اطلاعاتی زیادی در دست نیست) احتمالا قرار بر این شده است که با گذشت زمان مناطقی از نقاط مرزی معدنی و با ارزش که مد نظر پاکستان است، بصورت مبهم بمبارد و راکت باران شده و مردم این مناطق بر اثر فشارهای جنگی به جاهای دیگر کوچ کنند تا این مناطق تخلیه شده و پاکستانی آرام آرام برخی ولسوالی های مرزی افغانستان را تصرف کنند و سپس با کشیدن سیم خاردار، آن مناطق را از افغانستان جدا بسازند. همین موضوع سبب گردید تا هیچکسی در مقابل راکت پرانی های پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان حرفی برای اعتراض و گفتن نداشته باشد و چنانچه عده ای بخواهند در این زمینه سروصدا بپا کنند سرکوب گشته و موضوع در دیدگاه مردم بی ارزش جلوه داده شود که همینگونه شد. از لحاظ رفتاری، حامد کرزی با اشرف غنی مشکل جدی داشت اما تاکید سازمان های استخباراتی آمریکا و پاکستان سبب گردید تا کرزی از خود در برابر اشرف غنی خویشتن داری نشان داده و خواسته های شخصی خود را نادیده انگاشته و سر تعظیم در مقابل خواسته های آمریکا و پاکستان فرود آورد. ولی سپس به دلیل اینکه اشرف غنی با سیاست های آمریکایی کرزی و تعهد وی به پاکستان آشنایی داشت و حتی در برخی از جلسات سری آنان شرکت ورزیده بود، بصورت رسمی مورد تایید کرزی قرار گرفت. در قسمت بعدی مناطقی که به پاکستانی ها فروخته شده نام برده خواهد شد کد (4)