نسل نوین حق دارند تا بپرسند که کدام کسی تهداب افغانستان را به خیانت گذاشت؟؟
اساساً معیار وشاخص تقدیر در افغانستان بویژه در رژیم های امریکای وپاکستانی ،خیانت ملی،چپاول ،اختلاس ،دزدی ،قتل ،وطنفروشی وویرانگری است!! بر همین اصل،به تازگی شماری از اعضای پارلمان افغانستان به یکی از بزرگرترین دزد وغارتگر افغانستان بنام فاروق وردک مدال تفویض کرد!!بر اساس تحقیقات سیگار ،فاروق وردک،هنگام تصدی وزارت تعلیم وتربیه با ایجاد مکاتب خیالی،معلمین خیالی و کتاب های خیالی بیش از یک میلیارد دالر را سرقت نمود واولاد وطن را برباد کرد وروی خاک نشاند!!خیانت فاروق وردک برای افغانستان جبران ناپذیر است.او با ایجاد مکاتب خیالی، زیر بنای جامعه فرهنگی افغانستان را فروپاشید واولاد وطن را شامل نورستانی،قرغز،ترکمن ،پشتون ،هزاره تاجیک ،ازبیک…برباد کرد وبیسوادی را در کشور نهادینه ساخت. او بار اول توسط اشرف غنی احمدزی بنیاد گذار کود ۹۱ وغارتگر ثروت‌های ملی که تنها خانم اش ۲۸۵ ملیون دالر را به سرقت برد،به حیث وزیر امور پارلمانی افغانستان مقرر شد ومورد تقدیر قرار گرفت وحال توسط اعضای پارلمان افغانستان به اخذ مدال نایل گردید تا به خیانت ملی ادامه دهد!!
اینست قاعده ای بالا شدن به مقام وقدرت در افغانستان

توریالی خاوری