استاد صباح » بخش نخست

مارشال دوستم ؛ (حق داده نمی شود … گرفته می شود)
ثابت شد که راه وعزم مارشال دوستم بر حق بود
طی این سالها شاهد بودیم که انواع دسیسه ، توطئه، پستی وپلشتی برعلیه مارشال دوستم به راه افتید و عقده مندانه
سازماندهی گردید واما مارشال و یارانش همه را خنثی وبه باد دادند. امروز آفتابی شد به قول مارشال دوستم : حق داده نمی شود … گرفته می شود). آنانی که برمارشال دوستم توطئه می کردند و دسیسه می چیدند بالاخره خود جام زهر را نوشیدند و به دوستم مارشالی دادند. بی تابانه وبی آبرومندانه پیش قدم گردیدند تبریکی فرستادند و پیام دادند.من نمی دانم کسانی که با جگر سوخته و لبهای کف کرده مارشالی دوستم را خواب وخیال می گفتند ، کجاشدند؟؟؟
یقینآ دخلکوزوردخدایی زوردی …
مارشال دوستم یگانه رهبربزرگ ملي است که ازپشتوانه‌های قوي مردمی برخوردار است. او همواره به مردمش تکیه
کرده است و دردشوارترین لحظات درکنار مردم وطن بوده است.
سرمایه‌ی واقعی جنرال دوستم سرمایه‌ی مردمی‌ است نه آرگاه و بارگاه و قصرهای فراوان و پول‌های بانکی.
جنرال بزرگ همواره درتلاش بوده است که برای مردمش بورسیه‌ های بیرونی برای تحصیل دست‌ وپا کند تا به این ترتیب در آینده کادرهای جوان را تربیت کرده وارد میدان کاروسیاست کند.ازویژگی‌های مهم شخصیتی اوصداقت وپایمردی اش درمیدان کارزار است. بودنش درکشورنمایانگر یک دگرگونی درسیاست ملی پنداشته مي شود.مارشال {دوستم} رهبرمتين ومرد آهنين مي گويد: هنوزمبارزه ادامه دارد. با صف هاى فشرده تر، ارادهء پولادين وعزم متين در سنگر پيكار حضور داشته باشيد. دشمنان ميهن ما مكارو حيله گر اند و هنوز در كمين هستند تا در صفوف مبارزين وطن رخنه وارد كنند. مطمین باشید که ما اين مبارزه را تا دستيابى و رسیدن به هدف نهایى كه همانا نجات وطن از تفرقه، جنگ، بيعدالتى، انحصار قدرت، بى امنى،تعصب، تروريزم و افراط گرایى، فقر و بدبختى است، ادامه میدهیم و قاطعانه این راه را می پیماییم تا در نهايت در سايۀ وحدت واتحاد ملى به عدالت و برابری، صلح پايدار، امنيت سراسری، رشد اقتصادى، ترقی اجتماعى و فرهنگى كشور دست يابيم. مارشال دوستم ماندگارترين چهره درتاريخ پرازنشيب وفرازمردم وطن وترکتباران کشوروشجاع ترين مرد رزم ونبردي پنج دهه اين سرزمين است وي عملکرد ماندگار، کارنامه جاودانه وچهره برازنده دارد که ويرا محبوب ودوست داشتني نموده است . مارشال دوستم مرد صادق ، مبارزبي باک ، شخصيت مردم دوست وسياستمدارعملگراست واين اوصاف ومحبوبيت موصوف خنجري شده که برقلب ها فرورفته وخيلي هاچشم ديدي اين توان را ندارند ودرميدان نبرد وعمل بارها ازوي شکست خورده اند وتوطئه ودسيسه را براي اخرين گزينه برگزيده اند.مارشال دوستم هرباري که مورد توطئه ونامردي قرارگرفته ودامهاي برايش گسترانده اند وي مردانه توطئه هاراخنثا
ودامهارا برچيده وگام به گام با مردمش قدم برداشته است .