انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمناسبت سال نو ۱۳۹۹ ه. ش.

حلول سال نو و نوروز باستان را گرامى ميداريم

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال ( ١٣٩٩ ) هجرى – شمسى و نوروز باستان
مراتب شاد باش و مبارك باد خود را به تمام كسانيكه ازين روز تاريخى تجليل مينمايند و منجمله به
افغانان عزيز ما در داخل و خارج افغانستان ، جامعه افغانى مقيم اروپا ، همسلكان گرامى ما و خانواده
هاى ارجمند شان تقديم ميدارد .
ختم سال گذشته متاسفانه براى افغانان به مفهوم ايزاد يكسال ديگر بر مصايب شان ميباشد وجنگ اين
برگه سياه و خونين تاريخ كماكان زندگى هموطنان ما را بخاك و خون كشانيده است .
با تمام مصايب روزگار و تهديد آفت جهانى ويروس كرونا برسم نياكان قدوم جشن نوروز را گرامى
ميداريم و حلول سال نو را به فال نيك ميگيريم :
با اين همه غم
در خانه دل
اندكى شادى بايد
كه ، گاه نوروز است.
آرزو ميبريم كه سال نو همراه با موفقيت در مقابله با آفت جانكاه كرونا باشد و مردم به عزا نشسته
افغانستان بتوانند بسوى صلح واقعى و پايدار گام بگذارند و در پرتو حاكميت عقل و احترام به قانون و
همديگر پذيرى با اشوب طلبى و حركات خلاف ارزشهاى قانونى و مدنى مقابله و مدافع ارزشهاى
والاى حاكميت ملى ، حكومت قانون ، ازادى ، برابرى و برادرى و تحقق حقوق شهروندى باشند كه
متضمن مصالح علياى افغانستان و حق گذار ان بشاهراه صلح واقعى و ترقى ميباشد .
با تمام مصايب جانكاه و مسايل دهشتبار بايد پاسدار ” انقلاب اميد ” باشيم و با اذعان به همين باور ،
آرزو ميبريم :
ازين فرخنده فروردين و خرم پيك نوروزى
نصيب مردم ما، سعادت باد و پيروزى

با حرمت و درود ها

هيات رهبرى انجمن
ميرعبدالواحد سادات رئيس انجمن

.