اتهام تقلب و حمایت از داعش بر فضل هادی مسلمیار از سوی نمایندگان مجلس

ویدیو اول

دانلود

یوتیوب: دوم