اطرافیان غرب زده اشرف غنی ، شدیدآ مصرف آمادگی به کوچ کشی بخارج میباشند. آنها پول های خود را بخارج انتقال داده میروند. موبل و فرنیچر خانه های خود را بفروش میرسانند و برای همه اعضای فامیل های خود پاسپورت و ویزه کشور های خارج را گرفته میروند.

اخبارافغانستان