دوستی از قول روزنامه ” جنگ ” چاپ لاهور گزارش می دهد که دیروز شنبه وقت صرف نان چاشت ؛ خلیزاد با بوتل آب بر فرق ملا برادر رییس نماینده گان طالبان زده به او اخطار کرد که نزاکت های دپلماتیک را مد نظر داشته باشد !
گزارش گر می افزاید، خلیزاد که با بوتل برفرق ملا برادر زد ؛ در عین نان خوردن مصروف صحبت های دوستانه بود که ملا برادر با بسیار غرور و تکبر گپ خیلزاد را بریده با کنایه گفته است : خلیزاد صاحب ؛ امید داریم ؛ اینبار شما با اجازه ترامپ آمده باشید …
گزارش میگوید که خلیزاد لحظه ای سکوت کرده , نا گهان با بوتل به فرق ملا برادر که او هم مصروف نان خوردن بوده کوبیده است …
قرار گزارش ؛ در این نشست عمران خان نخست وزیرپاکستان و هم چنان وزیرخارجه و تعداد زیادی از بزرگان دولت پاکستان و هیت طالبان وآمریکا هم حضور داشته اند.
انور راوی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)