ادارۀ فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی پسران رئیس جمهور غنی را مورد تفتیش و بررسی قرار داده اند.

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه ویسا خبر داده است که  دولت امریکا حساب بانکی پسران محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است که در مدت سه ماه گذشته 500 میلیون دالر بصورت مشکوک به حساب های بانکی آنها اضافه گردیده است.

بر بنیاد گزارش ها، در طول این مدت به صورت ناگهانی به حساب های بانکی «اجمل غنی»، «سلطان غنی» و «ایمل غنی» حدود 500 میلوین دالر جمع شده است و به همین دلیل اداره فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی آنها را مورد بررسی قرار داده است.