طالبان در مورد مطالب مهم مانند آتش بس بدون اجازه پاکستان تصمیم گرفته نمی توانند . بنابرین امریکا ودولت افغانستان هیچگاه نباید با طالبان بصورت مستقیم و بدون حضور نماینده با صلاحیت پاکستان مذاکره کنند

.
نتایج انتخابات باید هر چه زود تر اعلان شود

بخاطر استعمال نسبتآ موفقانه وسایل بایو متریک در انتخابات کنونی ، شهامت و استادگی مردانه وار رییس کمیسیون مستقل انتخابات حوا علم نورستانی در مقابل فشار های نامردانه اطرافیان رییس جمهور ، نتایج انتخابات ، با سرعت لازم و قبل از موعد معیینه روشن ومعلوم شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت عام و تام دارد تا هر چه زود تر نتایج انتخابات رابدون اخذ اجازه رییس جمهور صلح ستیز شکست خورده ، اعلان کند . هر روز بیشتر که سپری شود افراد ذینفوذ جنایتکار بالای اعضای کمیسیون انتخابات فشار غیر قانونی بیشتر و بیشتر وارد میکنند تا آنها مجبور شوند رای سایر کاندیدان را به نفع اشرف غنی دزدی کنند .
در شرایط کنونی هر دقیقه یی که درین حالت انتظار سپری میشود ، افغانستان بیشتر بطرف بحران داخلی ویرانگرو خانمان سوز نزدیک و نزدیک تر شده میرود

اخبار افغانستان.