فاتح سامع

از سال ۲۰۰۴ به اینطرف روز دهم سپتامبر زیر شعار های مختلف برای  جلوگیری از خود کشی  بر گزار  می شود. در سال ۲۰۱۹  این روز را زیر عنوان( کار مشترک‌برای بازداری  و ممانعت از خودکشی ) طی محافل گوناگون برگزار می کنند. منظور از آن افزایش  سطح آگاهی مردم برای  کاهش و پیشگیری از وقوع حوادث  ناگهانی خودکشی در جامعه می باشد.

بر استناد آمار های نشر شده پژوهشگران  ، انتحار از جمله ۲۰ علت عمده مرگ و میر در جهان به شمار می رود که  مورد توجه مسئولین ، کارشناسان امور بهداشتی ، سازمان ملل و سازمان ‌بهداشت جهانی قرار گرفته است. مسؤلین امور و کارشناسان بهداشتی در سال های پسین تلاش های جدی بخرچ داده‌اند  تا در همکاری نزدیک با نهاد های مربوط در کشور های عضو سازمان ملل   و جلب سهمگیری مردم  از وقوع ناگوار خود کشی  جلوگیری به عمل آرند.  

خود کشی بنا بر علل گوناگون اتفاق می افتد و ایجاب برنامه ریزی شبیه ‌و همآنگ نهاد های مسؤول کشور های آماده برای جلوگیری از خود کشی  ‌را می نماید. آمار های نشر شده حاکیست  که تنها بیماران روانی نیستند که دست به خود کشی  می زنند، بلکه  بیشتر کسانی به این عمل مبادرت می ورزند که به گونه ای  از تاثیرات ناگوار خشونت های خانوادگی ، مشکلات اقتصادی ، اعتیاد به مواد مخدر ، ناکامی در زندگی ، ناکامی در فعالیت های آموزش و‌پرورش  ، قمار و افلاس ناگهانی ، اختلال در روابط اجتماعی ، افزایش مخاصمت هاو تجاوزات  ، هتک‌حرمت به دلیل ‌تجاوزات جنسی و فزیکی ، افراط گرایی  مذهبی و بی اطلاعی از باور های دینی بطور مزمن رنج می برند ‌و همواره در آشفتگی و افسردگی روانی  ‌دست و کریبان اند . هر یک  از  عوامل متذکره به نوعی در ایجاد و تشدید افسردگی و بروز اختلالات و آشفتگی وضعیت  روانی افراد تاثیر و نقش منفی دارند.

برای معلومات ضروری و مفید در مورد خطر بروز خودکشی و جلوگیری از آن  می توانید به مصاحبه زیر در رادیوی سرتاسری آسترلیا گوش کنید.

برای شنیدن مصاحبه بالای لینک زیر کلیک نمایید!

***

تاثیرات سوء استفاده از کودکان وبی  توجهی نسبت به آن ها

سو استفاده از اطفال و کودکان در طول تاریخ به انواع کوناگون  اتفاق افتاد ه است . بسیاری از مردم     در مورد اطلاع کامل ندارند . تاثیرات سو‌استفاده از کودکان  در جامعه  برای مدت  های طولانی در رفتار و کردار   قربانیانی که در زندگی خود   ‌گاهی در معرض خشونت و بی توجهی قرار گرفته باشند ، تبارز می کند.  

جامعه ایکه  تعداد بیشمار از باشندگان آن  در کودکی مورد سؤ استفاده فزیکی ، جنسی و اقتصادی قرار گرفته باشند   ‌ویا بنا بر خشونت های مداوم شکنجه فزیکی وروانی را تجربه کرده باشند یک جامعه بیمار بار آمده و با معضلات بیشمار امنیتی ، بیکاری ، مردم‌بدون‌مهارت های حرفوی و تعلیمی  ، افسردگی  و مشکلات  روانی مواجه می باشند.   برای اطلاع بیشتر در مورد به مصاحبه زیر گوش فرمایید!

https://www.sbs.com.au/language/dari/audio/khwdkhn-hq-drnd-dr-brbr-khshwnt-w-twjhy-mhfzt-shwnd