زیاد جوگیر نشوید، توییت آخرین ترامپ نخواهد بود. ترامپ توییت دیگری خواهد نوشت و وضعیت را گونه‌ی دیگری تغییر خواهد داد. تنها چیزی که میان آمریکا و طالبان منتفی نیست «گفتگو» است.