برای اولین بار  یک زن در سودان، وزیر خارجه شد.

به گزارش سایت همایون به نقل از خبرگزاری ها، “اسماء عبدالله” اولین زن در تاریخ سودان است که سمت وزیر خارجه را برعهده می گیرد.

او در نخستین کابینه بعد از کودتا و برکناری عمرالبشیر از ریاست جمهوری سودان این سمت را برعهده می گیرد.

این کابینه غیرنظامی است و در نتیجه مذاکرات میان ارتش و احزاب سیاسی تشکیل شد.