شرم آورترین و ناکام ترین رویداد تاریخ دیپلماسی آمریکا را؛ زلمی خلیلزاد بنام خود ثبت تاریخ کرد.

لب لباب پیام زلمی خلیلزاد به شهروندان افغانستان، گروه جنایتکار و تروریست طالبان، رهبران حکومت وحدت ملی، سیاستمداران کوچک و بزرگ و باند های مافیایی سیاسی؛ نکات آتی را هرچند بازبان الکن اما شفاف و با صراحت اعلام نمود:

۱
آمریکا مطابق استراتژی رییس جمهور آمریکا متعهد است که سقف مصرف و سطح حضورش را در افغانستان هر چه زودتر و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا بشدت پایین بیاورد و این هدف یک اصل اساسی و بنیادین در مذاکرات جاری بوده است.

۲
آمریکا با این توافق در واقع طالبان را به عنوان شریک قدرت در بخشی از خاک افغانستان به رسمیت شناخته و به تسلط و حاکمیت آنها در کشور مشروعیت سیاسی و حقوقی داده است.

۳
آمریکا توافقنامه را با باند تروریستی طالبان تحت عنوان «امارت اسلامی طالبان» قرار است امضا نماید و این در واقع نقض آشکار قانون اساسی افغانستان و به رسمیت شناختن عنوان سیاسی و حقوقی طالبان می باشد.
۴
آمریکا با توافق دو اصل (خروج ارتش آمریکا و تعهد و تضمین طالبان مبنی بر عدم تعرض به منافع آمریکا از کشور افغانستان و قطع رابطه آنها با باندهای تروریستی) با طالبان در واقع رسماً آنها را دارای حق حاکمیت و مشروعیت سیاسی دانسته است.

۵
زلمی خلیلزاد با بیان اینکه «تعیین نوع نظام و صلح پایدار و آتش بس دایمی مسؤولیت خود شهروندان افغانستان می باشد که باید در گفتگو های بین الافغانی مطرح گردد» در واقع دست طالبان را در عرصه های سیاسی، نظامی و اجتماعی باز گذاشته و از تعهد خود که «یا توافق روی چهار اصل یا هیچ» بشدت عقب نشینی نموده است.

۶
خطرناک‌ترین و اشتباه سنگین آمریکا با طالبان این نکته می باشد که توافق با طالبان را مشروط به آتش بس ننموده و اما خود تعهد سپرده است که بعد از امضای توافق به اهداف طالبان حمله نخواهد کرد، یعنی نیروهای نظامی افغانستان بار تمام جنگ را با طالبان تروریست خود بدوش خواهند داشت.

۷
زلمی خلیلزاد با تأکید این نکته که توافق با طالبان، «توافق آمریکا با طالبان است»و حکومت افغانستان حق دسترسی آزاد به متن و محتوی توافق نامه را قبل از امضا نداشته و نمی تواند نظریات خود را اعمال نماید؛ در واقع حکومت و نظام مستقر در افغانستان را عملاً به حاشیه رانده و فاقد صلاحیت در رابطه با حق حاکمیت ملی و سرزمینی دانسته است.

۸
اعلامیه‌ی مشترک که قراراست آمریکا (بعد از امضای توافق با طالبان) با حکومت وحدت ملی داشته باشد، فاقد ارزش حقوقی بوده و انجام هیچگونه تعهدی را برای آمریکا الزام آور نمی نماید.

۹
زلمی خلیلزاد با این دیپلماسی در واقع تمام ارزش های اساسی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و مغایر تمام تشریفات بین المللی با یک گروه تروریستی به توافقی دست یافته است که عملاً مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول دموکراسی و جهان مدرن می باشد.

عبدالحی خراسانی