زلمی خلیلزاد نماینده ی خاص امریکا با نشان دادن توافقنامه ی امریکا – طالبان به رهبران حکومت افغانستان و اجازه ندادن کاپی برداری از آن ، به رهبران حکومت وحدت ملی واضح ساخت که آنان به هیچصورت مورد اعتماد امریکا نبوده ، فقط شایسته ی تحقیر و تعجیز میباشند و بس .
این تحقیر تاریخی که دولت فاسد و ناکاره ی افغانستان را در سطح ملی و بین المللی به دو پول سیاه برابر کرده است ، طالبان آدمکش را دوچندان خوشحال نموده و با روحیه و قساوت قوی تر از پیش به کشتار و آتش افروزی های شان ادامه میدهند .
زلمی خلیلزاد نماینده ی خاص ایالات متحده ی امریکا با این تحقیر ، به رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله بخوبی می فهماند که تصمیم گیرنده ی اصلی مثل همیشه امریکاست و رهبران افغانستان حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت کشور شان را ندارند .
او با این عمل تحقیرآمیز همچنان به رهبران افغانستان می فهماند که امریکا همانند کنفرانس بن و تشکیل حکومت وحدت ملی ، اینبار نیز مصمم است تا طالبان را شریک بلا منازع حکومت گرداند .
پرواضح است که نه غنی و نه عبدالله توانایی و نیت مخالفت با تصامیم و نقشه های شوم امریکا را دارند .
مخالفت با شیطان بزرگ که اکنون در مشارکت با پاکستان و سعودی میخواهد طالبان تروریست را باردیگر برما مسلط گرداند ، به یکپارچه گی و اراده ی جمعی تمام ملت محتاج است .
هرگاه تمام گروههای قومی ، تمام نیروهای ملی و وطندوست ، تمام نهادهای مدنی ، ژورنالیستان ، کارگران ، سربازان ، دهقانان ، فرهنگیان ، ماموران و کارمندان دولتی و غیر دولتی ، متعلمان و محصلان همه باهم دربرابر نقشه های شوم امریکا و بقدرت رساندن تروریستان و کهنه اندیشان بایستند ، هیچ قدرت شیطانی توان بقدرت رساندن دوباره ی آنان را نخواهد داشت . فروغی