اگرهدف از”نسل بی بندوبار” همین است ؛ بنازم چنین نسلی را…!ً!

امروز زمانیکه متوجه نوار ویدیویی حرکت خودجوش جوانان عیارپاک دل وپاک سرشت و فرزندان با وقار میرمسجدی ها رادرمقابل جعلکاران ویک مشت نماینده های فروخته شده شدم ، بلادرنگ سروده ای ناب زنده یاد رازق فانی بیادم آمد:
خدا گرپرده بدارد زروی کارآدمها
چه شاديها خورد بر هم چه بازيها شود رسوا
چسان بينم بد انديشي کند تقليد درويشان
چسان بينم که ابليسي بپوشد خرقه ي تقوا
چسان بينم که خفاشي کند خورشيد را اغوا
چسان بينم که ناپاکي فريبد پاکبازان را
عجب صبری خدادارد که پرده برنمیدارد
وگرنه بر زمين افتد ز جـيـب محتسب مـــينا
ولی حالا معلوم میگردد که صبر خدا وند هم تمام شده است ؛ زیراازجیب محتسب مینا برزمین افتید…!!
به این میگیویند : چرا کاری کند عاقل که بارآرد پشیمانی..
ولی بایک تفاوت که جعلکاران وکوتاه اندیشان تاریخ پرسش این جوانان را با گلوله پاسخ میدهند ؛ امااین جوانان نیرومند با آب رحمت پاسخ میدهند تا حد اقل شتشوشوند تاگند وگناه هان شان پاک گردد. دستان پاک این جوانان باشرف دور اندیش را از فرسنگ ها دورمیبوسم و فشار میدهم .

” جزایی قروت آب گرم….”.

عطا صفوی

ویدیو

چند ثانیه صبر کرد که ویدیو باز شود