امریکا با نوکری اجیر کمپنی های نفتی به نام خلیلزاد، سرنوشت مردم ما را میخواهند به ملا لنگ ها ( ملا های اجیر توسط انگریز) بسپارد.آری… انگریز  به کمک تیوری نیوکلونیالیزم به تسخیر افغانستان پرداخته و انتقام شکست خود را در سال ۱۹۱۹ ،  از مردم افغانستان زیر پرچم سفید بنیادگرایی از  مردم به بلا کشانیده شده ی کشور می گیرد.
در تازه ترین گزارش چگونگی برگشت افغانستان بر شرایط قرون وسطی چنین آمده است
:

امروز، متن توافقنامه سیاسی را مطالعه کردم و چند بخش خیلی مهم و اساسی آن را بعد از ترجمه، با شما نیز شریک می کنم. این توافقنامه در ۴۶ صفحه و با جزییات کامل تهیه گردید و بعد از تأییدی دونالد ترامپ، میان طالبان، حکومت افغانستان، آمریکا و ناتو، به امضأ خواهد رسید.

در آغاز این توافق نامه، ایجاد حکومت انتقالی برای یک دوره ۱۸ ماهه ذکر شده که ریاست آن دوره ای می باشد. موارد دیگری مانند ساختار جدید سیاسی برای شمولیت تمام طرف ها در قدرت، تدوین قانون اساسی جدید در جریان ۱۸ ماه، کاهش قدرت رئیس جمهور در حکومت بعدی، تفویض قدرت بیشتر به مقامات ولایتی و ولسوالی ها آنهم برای شریک ساختن قدرت به تمام احزاب سیاسی و قدرت های محلی و ایجاد یک شورای عالی اسلامی برای مشوره دهی و اصلاح سازی قوانین در مطابقت با احکام اسلامی، شامل این توافق نامه می باشد.

در توافقنامه ذکر گردیده که خروج تمام نیروهای خارجی، در سه مرحله و در جریان ۱۸ ماه باید تکمیل گردد. مرحله اول خروج نیروهای خارجی باید در جریان شش ماه اول، بعد از امضای توافق نامه سیاسی، بعد از ایجاد حکومت انتقالی و بعد از ایجاد کمیته تدوین قانون اساسی صورت گیرد.

مرحله دوم خروج نیروهای خارجی، در جریان ۱۲ ماه بعد از امضای توافقنامه سیاسی، بعد از برگزاری لویه جرگه و بعد از تأیید قانون اساسی جدید صورت گیرد. 
مرحله سوم خروج نیروهای خارجی در جریان ۱۸ ماه بعد از امضای توافقنامه سیاسی و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولایتی و بعد از ایجاد تغییرات در ساختار تشکیلاتی اردو، نیروهای هوایی، پولیس مرزی و نیروهای استخباراتی کشور و بعد از غیرمتمرکز سازی مسؤلیت های نیروهای امنیتی در سطح ولایات، صورت گیرد. در توضیح این فقره اضافه شده که منظور از یکتا سازی نیروها، ادغام نیروهای نظامی می باشد.

بعد از تکمیل خروج نیروها به شکل مرحله وار، آمریکا و ناتو باید از تعداد خروج نیروها به طرف های این توافق نامه (طرف های افغان) گزارش دهد و قرارگاه ها و تجهیزات نظامی آنها نیز به رهبری جدید (طرف های افغان) سپرده شود. پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که خروج نیروهای خارجی در چهار مرحله صورت گیرد و مرحله اولی بعد از امضای این توافق نامه و از بهر ایجاد فضای اعتماد بین طرفین صورت گیرد. خروج نیروها در هر مرحله، مشروط بر تطبیق توافق نامه می باشد.

خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در برگیرنده خروج مسؤلین امنیتی و محافظتی سفارت آمریکا و سایر مکان های دپلوماتیک اعضای ناتو در افغانستان، نیست. (یعنی نیروهای محافظتی سفارت خانه ها شامل توافق نامه و مکلف به خروج از کشور نیستند)
در جریان تطبیق این بخش از توافق نامه، در صورتیکه طرف های افغان بخواهند، آمریکا و ناتو با آنها در تمام موارد همکاری خواهد کرد. همچنان، آمریکا و ناتو مشترکأ با نیروها و طرف های داخلی علیه داعش و شبکه القاعده مبارزه خواهند کرد. برای تحقق این امر، آمریکا، ناتو و تمام همکاران بین المللی یک گروه جدید را تحت نام “تیم حمایت از افغانستان” ایجاد خواهند کرد.

تشکیل تیم جدید حمایوی برای افغانستان، بعد از توافق با دولت انتقالی ایجاد خواهد شد و در مرحله اول، آنها تنها از پایگاه بگرام و پایگاه نظامی مزار شریف استفاده خواهند کرد. در صورت نیاز، بر اساس توافق طرف های داخلی و خارجی، پایگاه های دیگری نیز تشخیص و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این توافقنامه، توسط طالبان، حکومت افغانستان، آمریکا و سازمان ناتو امضا خواهد شد.
بخش های دیگری این توافقنامه را نیز ترجمه و با شما شریک خواهم کرد.

به امید تأمین صلح در افغانستان و جهان،
محمدجواد رحیمی