عید من 

    دشمن اش با چشم گریان بینمش عید من است     

  غاصب و قتال مردم خنده میدزدد ز لب

غرق در اندوه پریشان بینمش عید من است   

سینه ها‌ بی کینه‌ از بغض و عداوت ها به دور

 هر که را این گونه انسان بینمش عید من است

سر به چوب دار بینم خاین میهن فروش 

لعنت و نفرین فراوان بینمش عید من است 

واقعن با رای مردم رهبری گر انتخاب 

جمله را خندان و شاداب بینمش عید من‌ است

عید آن روز نیکو باشد نباشد انتحار

 خلق را آرام و خندان بینمش عید من است

محمد اسحاق ثنا ونکوور کانادا ۱۰/۰۸/۲۰۱۹