عطا صفوی

آمدند ویورش بردند ، لگدمال نمودند ، توهین-وتحقیر کردند ، وحشت ودهشت آفریدند غارت نمودند , خونریختند… ولی بدبختانه منطقه رابا تمام جوی خونش وبجا ماندن هزاران زخم های خونین دیگر غیر قابل مرحم از ناامنی وخونریزی گرفته تا سیلی میلیونی معتادین به مواد مخدره رها نمودند وبدون هیچ نوع دست آورد انسانی به این کشوردرحال فراراند وازخود درتاریخ این سرزمین میراث ننگینی بجا گزاشتند.

بلاخره ازوضعیت موجودچنین نتیجه گیری میگردد که درحقیقت بعد از خورد خمیر شدن ،بربادی وتلفات سنگین وجبران ناپزیر من وتو درطول چند دهه وخصوصآ در بیست سال اخیر قطعآ هیچ چیزی درباطن امر تغیری نکرده است ، فقط وفقط فرمانروایان یا آنانیکه درطول این مدت تمویل وتجهیز نمودند ونیز مینمایند دوباره قدرت را ازیک گروه اجیر شده خویش بخاطرفریب اذهان مردم به دست پرورده های کهنه کار دیگر خود همچون سربازان نیابتی وفادار برای حکمراویی بعدی به شکل دورانی با روش ها وزیر نام ها وتوافقات خاصی تحویل میدهند ، بقول معروف : ” خر همان خر است ، تنها پالان اش دیگر شده…. و این بازی ها ی سیاسی به همن منوال ادامه دارد.
! هموطن گرامی
دموکراسی صادر شده برایت خوابی بود کاذب ، فریبنده وزود گزر ، فقط بازنده میدان من وتوهستیم وبس.