شکور نوابی

دختر خانم جوان ) غَدى الحربى ( يکى از مصاحبين نزديک شهزادة بن سلمان کة او از بنياد گرايى نهايت رنجش دارد از شهزادة ميخواهد تا او بنيادگرايان را نابود نمايد. ” ما نهايت رنج برديم و شمار زياد بى گناهان بدون موجب کشتة شدند ، ” ميگويد شاگرد نزدة سالة از کلاس انگليسى در مورد فرقة جات مذهبى کة تفسير گوناگون از اسلام ، جامعهٴ ما را مسلط شدة است . الحربى دختر خانم با احساس ميگويد کة وى ديدة است اثرات بنيادگرايى دست اول را ، و ميشناسد مردمى را کة اعضاى خانوادهٴ خود را بنام کافر بکشتند . ” اگر اين ايديالوجى بدون هوشدار ثابت قدم بة پيش برود ، ا نجا ويرانگرى نهايت زياد خواهد بود . برادر اين خانم انور الحربى اشارة بة ارتباط ميثاق ١٧١۴ ميان ابن سعود و عبدلوهاب پدر وهابى ، مغاير قول اللة مذهب ديگر ٢٧۶ سال پيش انجا ساختة شد ميگويد کة اين جنبش بدون مانع اثرات منفى خود را در کشور سعودى تالة کردة ميرود. ديگرگونى اجتماعى اشارات شهزادة سلمان در گردهمايى کانفرانس بزنيس و مالى در رياظ کة بسطح بالا و نادر در يک کشور برگزار شد تاکيد بروى حقيقت است کة گشايش يا توسعهٴ ديگرگونى اقتصادى و اجتماعى انجا در سعودى دست بة دست شدة بة پيش ميروند. ” ما بر ميگرديم بة جايکة قبلا ان زمينة را در اختيار داشتيم ، ﴿ بة يک کشور اسلام معتدل ﴾ کة ان برخ همة اديان و جهان باز ميباشد ،” وى کة اين انکشاف فوق العادة مهم را در ٢۴ اکتوبر در برابر ٣۵٠٠ دليگيت از کشورهايى جهان ايرادکرد . ” ما نميتوانيم سى سال ديگر را در زندگى خويش با ايدياهايى مخرب سپرى کنيم .” ” ما امروز انها را نابود ميسازيم .” گفت شهزادة محمد بن سلمان … يک چک چک ) هورى ( و ما کة ثمر نخستين انرا کة عبارت از توزيع پاسپورت ازاد براى خانمهايى عرب سعوديست با چشمها ديديم و من اين پيروزى بزرگ را براى همة خانمهايى مبارز سعودى در درون و بيرون انکشور مبارکباد ميگويم … جنبش کة بايدش انقلاب شهزادة ناميد اما نة بهار عرب کان بة بربادى همة خاور ميانة انجاميد. … يگانة انقلاب عربى کة از معکة رُست ميشود ، و شدت ان ملاهايى وهابى هراتى و همچنان ديگر يخن شاريدةها را خِشتک خواهد دريد ؟ انجا در عفغانستان ، رئيس جمهور غنى باد زن سوپر ماسِست ، چرچرک خزانى ) آلت و الودة دامن ( کة نة صرف ائين اسلام را انجا دايمى ميسازد بلکة اردوى عفغانستان را همچنان انکة اسپ را از دُم قيضة کردن است ؟ ………………………………………………………………………………………………………………… – — عالِم معنى شديم و داغ جهل ازما نرفت …. ساخت بيدل علم هايى بى عمل ما را کتاب ————————————————————————————–

البتة کة انگيزة هايى زياد در دفعتا تحول انکشور زيدخل است مانند دخالت نظامى سعودى بسر بحرين و ي من ، کمک کردن بة کودتاى سى سى عبدالفتاح در مصر در سال ٢٠١٣ و پشتبانى از متمردين در ليبيا و سورية ، ترغيب کردن اتحاديةى غرب ، تا کة عليةى متمردين بجنگند ، شوراى همکارى خليج را بضد قطر همساية ى خود بة مخالفت کشاند ، پايان امدن ارزش تيل در ايندة .. گزشتة از ان عرب سعودى از رستاخيز بنام بهار عرب واهيمة دارد کان نفوذ ايران را در منطقة شدت خواهد بخشيد و فرار جوانان از عرب سعودى بسوى جهان سيکولريزم و ديگر ……………؟؟؟؟

مولف : جيمز ل . گلى وين ، پروفيسور تاريخ خاور ميانة از دانشگاة کاليفورنيا در لوس انجليس در اينجا ياد داشت ميکند : سعودى بيحرمت گرديد ايشان ادعا دارند امريکا بود کة قيام و رستاخيز عرب را پشتبانى کرد. ب يگمان کة موضوع پُر اشوب خاور جنوب اسيا بنا بقدرت شدن غول اسيا ، جمهوريت چين کة امريکا را نا ارام ساختة است نزد امريکا با اهميت تر از عرب سعوديست ، از اينجاست کة بارک اوباما ، رئيس جمهور امريکا ، معاملةى هستةى را پيوست بة ارتباط امنيت ملى امريکا با ايران دستينة کرد چرا کة امريکاى اشوبگرا بدون اب را لاى اب کردن زندگى کردة نميتواند ؟