با این دهشت و درنده خویی طالبان در قتل عام مردم قرار است نتیجه ماجرا چه گونه باشد؟ گروه تروریستی طالب مسوولیت آن را بدون اعتنا به عواقب کارشان به دوش می گیرند، آیا سی هزار طالب موفق خواهد شد تا سی میلیون نفر را به برده گی بکشاند؟ محال است.

 احتمالاً زیر سقف مجالس اطلاعاتی هم اکنون مسایلی زیر بحث است که راز آن را مردم افغانستان و حتی خود طالبان نمی دانند. درست است که طالب صرفاً یک اسلحه اطلاعاتی است و کاری به تدبیر و کیاست ندارد. اما هرگاه از حد اقل شعور و احساس عرفی هم بهره مند باشد، مطلق برایش اثبات می شود که با زورگویی و استمرار کشتار از نوع قتل عام هیتلری، پای شان به جرگه قدرت باز نخواهد شد.
پس رازی باید در میان باشد.

 ظاهراً قطار طالبان به ارگ نخواهد رسید و مذاکرات خلیلزاد و هنگامۀ صلح و… یک بازی دهشت ناک دیگر است.  خلع اختیارات کشمیر پس از هفتاد سال زمانی اعلام شد که دکترخلیلزاد مهمان رهبران دهلی بود. تعجب انگیز ترین تحول آن بود که وزیر خارجه هند در پایان مذاکرات با خلیلزاد اعلام کرد که گفت و گو ها خیلی «مفید» بود. گفت وگو چه ثمری داشته است در صورتی که طالبان از نظر هند، بخشی از اردوی پاکستان است؟

با این دهشت و درنده خویی طالبان در قتل عام مردم قرار است نتیجه ماجرا چه گونه باشد؟ گروه تروریستی طالب مسوولیت آن را بدون اعتنا به عواقب کارشان به دوش می گیرند، آیا سی هزار طالب موفق خواهد شد تا سی میلیون نفر را به برده گی بکشاند؟ محال است.


 احتمالاً زیر سقف مجالس اطلاعاتی هم اکنون مسایلی زیر بحث است که راز آن را مردم افغانستان و حتی خود طالبان نمی دانند. درست است که طالب صرفاً یک اسلحه اطلاعاتی است و کاری به تدبیر و کیاست ندارد. اما هرگاه از حد اقل شعور و احساس عرفی هم بهره مند باشد، مطلق برایش اثبات می شود که با زورگویی و استمرار کشتار از نوع قتل عام هیتلری، پای شان به جرگه قدرت باز نخواهد شد.
پس رازی باید در میان باشد.

 ظاهراً قطار طالبان به ارگ نخواهد رسید و مذاکرات خلیلزاد و هنگامۀ صلح و… یک بازی دهشت ناک دیگر است.  خلع اختیارات کشمیر پس از هفتاد سال زمانی اعلام شد که دکترخلیلزاد مهمان رهبران دهلی بود. تعجب انگیز ترین تحول آن بود که وزیر خارجه هند در پایان مذاکرات با خلیلزاد اعلام کرد که گفت و گو ها خیلی «مفید» بود. گفت وگو چه ثمری داشته است در صورتی که طالبان از نظر هند، بخشی از اردوی پاکستان است؟
امریکا سالیان سال تلاش کرد تا پاکستان را وادار به تخلیه مخفیگاه های طالبان کند. اکنون از طریق مصالحه درنظر دارد تا طالبان همه در کابل متمرکز شده و پایگاه های پاکستان تخلیه شوند. آیا آی اس آی حقیقت این بازی را نمی داند؟
جبهه کشمیر و افغانستان می تواند پاکستان را درگیر یک جنگ طاقت فرسا کند. دم نقد، قرارگاه مقاومت در پنجشیر در آستانه بازآرایی است. احمد مسعود، هنوز درقبال وضعیت روان بیانیه ای نداده است. تشدید ضربات طالبان محور مقاومت ملی را دو باره سامان می دهد. حتی امکان تبانی دکترغنی با جنبش مقاومت نوین متصور است.

امریکا سالیان سال تلاش کرد تا پاکستان را وادار به تخلیه مخفیگاه های طالبان کند. اکنون از طریق مصالحه درنظر دارد تا طالبان همه در کابل متمرکز شده و پایگاه های پاکستان تخلیه شوند. آیا آی اس آی حقیقت این بازی را نمی داند؟
جبهه کشمیر و افغانستان می تواند پاکستان را درگیر یک جنگ طاقت فرسا کند. دم نقد، قرارگاه مقاومت در پنجشیر در آستانه بازآرایی است. احمد مسعود، هنوز درقبال وضعیت روان بیانیه ای نداده است. تشدید ضربات طالبان محور مقاومت ملی را دو باره سامان می دهد. حتی امکان تبانی دکترغنی با جنبش مقاومت نوین متصور است .گزارشنامه افغانستان

مطالب مرتبط

امنیت ملی چطور خیز بلند برداشت؟

واحد های عملیاتی ریاست امنیت ملی در شرق کابل مراکز تولید واسکت انتحاری و بم ساعتی را منهدم کردند. پرسش این است که ظرف پنج سال یا بیشتر از آن چرا امنیت ملی قادر به کشف مراکز خرابکاری و اماکن نگهداری افراد انتحاری در چهار دروازه کابل نشده است؟ آیا بعد از تشدید جنگ شبکه های اطلاعاتی وابسته به قدرت های دوروپیش، راپور های نو وخاص در اختیار امنیت قرار داده شده است؟ گمان غالب همین است. بیشتر از گمان غالب می توان حدس زد که کشف و اطلاع رسانی از سوی هند و ایران است. هند، به هرحال با افغانستان پیمان راهبردی دارد گزارشنامه افغانستان.

.