عارف عرفان

آمریکا‌درآستانه فازچهارم تحولات استراتیژیک خویش در افغانستان،سرگرم گشایش چهارمین برگهٔ سیاه در درازنای تاریخ مداخلات خود درکشور است.
 عطش جنون آمیزنسبت به ژئوپلتیک افغانستان وداشته های گهربارطبیعی برای برنامه سازان آمریکا اجازه نمی دهد تا دست مداخله از افغانستان بردارند.چهاردهه است که آمریکادرنبردافغانستان درگیربوده ،تاکنون چندین نظام سیاسی را درکام خودفروبرده وحال سرنوشت انهدام نظام خودساختهٔ خود شان فرارسیده است.
برحسب اعترافات سران پنتاگون این پروژهٔ دوزخی پنجاه سال الا مکیدن آخرین قطره های خون میهن وهم میهنان ما دوام خواهد کرد.تنها درآمد سالانه ۴۰۰ملیارد دالر ازتجارت مواد مخدرافغانستان برای کارتل های مخدر آمریکا کافیست تا شعله های جنگ درین کشوربطور مستدام زبانه کشد.
انتقال هزاران داعش از حوزه خلیج فارس در افغانستان نه بخاطر تامین صلح بل برای مشتعل سازی جنگ وبحران طراحی شده است،وعنقریب شعله های آتش فشان داعش در کشور فوران خواهد کردوابتکار نبرد جنگ نیابتی آینده را احتمالأداعش بدوش خواهد داشت.
فعلأسناریوی راکه آمریکابرای تسلیمی افغانستان برای پاکستان برگزیده است” صلح” است،واین همان شاهراه ایست که نماینده سیاگرباچف ،ریگان وجنرال ضیا در چهارچوب ایتلاف دوستانه« friendly qualatio»تحت نام “مصالحه ملی”دست و پای حزب حاکم ورژیم جمهوری دموکراتیک افغانستان رابستند ونظام را درکام اژدهای قرن فروبردند.
پلاتفرم صلح باارتش نیابتی پاکستان که بانام مرغوب تجلی می یابد،آرامش قبل از طوفان خواهد بودوبزودی چون اژدها مدنیت بشری را در افغانستان در کام خود غرق خواهد ساخت.اساسأ به گواهی تاریخ ،صلح درقاموس استراتیژی آمریکا در جهان جای ندارد.نقشه حاکمیت ونظام طالبان در آزمون زمان از پروسهٔ لابراتواری گذشته و ضرورت به امتحان ندارد.ماشین که تنهاچرخ آن باخون میگردد،چگونه در جامعه انسانی جاه خواهد افتید؟
مبرهن است که برنامهٔ صلح موجودیک پدیدهٔ آنی نیست بل تداوم پروژه ایست که طالبان به مثابه نیروی الترناتیو سیاسی در آن پیشبینی شده بود وباترفند های متعدد تحت سایهٔ حمایت آمریکا ودولت های نیابتی مربوط در سراسر کشور رشد وگسترش یافت.
زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا ،ماموریت بینن سیوان نماینده سرمنشی ملل متحد رابرای تسلیمی افغانستان برای پاکستان، بدوش گرفته ودر غیاب مردم افغانستان و همیاری بایاران قدیمی وشیریک های استراتیژیک اش،آماده است تا آخرین میخ رابرتابوت افغانستان بکوبد وبرمخروبه های آن درفش پاکستان را دروجودلشکر نیابتی آن کشور یعنی طالبان به اهتزاز کشیده و صورت آمریکا رادرقالب جنگ نیابتی واطلاعاتی بررخ دیگر این درفش برتابد.
سناریوی راکه کاخ سفید تحت نام مذاکرات صلح آرایش بخشیده است،تاکنون به مثابه رویکرد جاده صاف کن،همه زمینه های سیاسی را بابزرگنمای های کاذبانه برای طالبان آراسته ساخته وتسلیمی دولت را تحت نام” امارت اسلامی “در آن تزئین بخشیده است.
برخلاف تمام مذاکرات بی پیشینه تاریخی قرار است که یک دولت یی که مُهر حمایت غرب را در پیشانی دارد،باترفند های عوام‌فریبانه برای اپوزسیون افراطی وجنگجویان نیابتی پاکستان تسلیم گردد.
منشاومحوریت این سناریوی مهندسی شده ازمعاملات دوجانبهٔ سران کاخ سفید واسلام آباد درخصوص فروش وتسلیمی افغانستان برای پاکستان وتامین امتیازات ویژه برای آمریکا برمیخیزد.
بر قول آگاهان سیاسی یکی از رویکرد های که همه عقبه های دفاعی دولت را صدمه زده و جایگاه آنرا درمذاکرات صلح به چالش میکشد،عبارت از اعلام مهندسی شدهٔ غیر مترقبه وغافلگیرانه خروج بخشی اعظم ارتش آمریکا از افغانستان است.
بدیهیست که خروج ارتش بیگانه آرزوی هر شهروند میهن‌دوست افغانستان است،اماباتوجه به سطح شکنندگی سیاسی ونظامی دولت در وضع کنونی ودرگرماگرم مذاکره با طالبان ودر واقع پاکستان،چگونگی صدور چنین اعلامیه ستون فقرات دولت را درهم شکسته ووزنهٔ کفهٔ ترازو را به نفع مخالفین ودشمنان مردم افغانستان تغییرخواهد داد.
به گواهی راویان حوادث افغانستان ،این یک اقدام عمدی وحساب شده از طرف رهبران کاخ سفید برای فروش افغانستان برای پاکستان است.
در همین زمینه وبگاه گلوبال ریسرچ در مقالهٔ ویژهٔ محتوای پلان دونالد ترامپ در راستای خروج ارتش آمریکا از افغانستان را مورد تحلیل ژرف قرار داده می‌نگارد:[۱] “
اعلامیه غافلگیرانه وزیر امورخارجه آمریکا مبنی براینکه رئیس جمهور ترامپ به وی دستور داد تاحضور نظامی ایالات متحده رااز افغانستان قبل ازانتخابات سال۲۰۲۰ کاهش دهد، بلافاصله عصبانیت رسانه های اصلی جهانی وحتی بیطرف چون رویترز را برانگیخت”
این مقاله می افزاید: “افشای جدول زمانی ازطریق پامپو  وزیرامور خارجه، بمب یی بود که انفجار آن به گمانه زنی های جدی افزوده وآن اینکه ترامپ آماده است تاهرگونه معامله باطالبان را انجام دهدتاحداقل اجازه خروج جزئی از نیروهای آمریكاراقبل از انتخابات برای رای دهندگان آمریكاصادر نماید.
 این مقاله در بخش دیگری می نگارد:”صرف نظرازنگرانی های دولت تحت حمایت آمریكا در كابل ،این فشارناشی از برنامهٔ عقب نشینی نیروهای آمریکایی توسط ترامپ  میتواندموقعیت ایالات متحده رادر مذاکره باطالبان تضعیف کند.وقتی که طالبان به خروج نیروهای آمریکامعتقد میگردند،دیگر به چیزی نمی اندیشند”
این مقاله می افزاید:”رویترزبه نقل ازمنابع دیپلماتیک که نخواست فاش شود،درمورداعلامیه نه چندان ظریف خروج نیروهای آمریکا از افغانستان اشاره نموده خاطرنشان ساخت که ترامپ بخاطر پیروزی در انتخابات وحصول رای میلیونها آمریکایی که از جنگ پرهزینهٔ آمریکادر افغانستان خسته شده اند،آماده است تا افغانستان را برای طالبان” به فروش” برساند”
از قول این دیپلمات گفته میشود: “در حالی که دیپلمات های آمریکایی می گویند که روند صلح باید” متعلق به افغانستان باشد وتوسط رهبران آن کشور رهبری شود،امامقامات ارشد افغانستان و دیپلماتهای غربی گفتند که برنامه زمان بندی کاخ سفید برای بیرون راندن سربازان آمریکایی برنامه وسیع صلح راتحت سایه ودرمعرض خطرجدی قرار داده است”
این مقاله در جای دیگری اذعان میدارد:”متحدین آمریکامی هراسندكه وقتی که برنامه زمان بندی برای خروج نیروهای آمریكا اعلام شد ،دولت افغانستان درمذاكرات خود درباره چگونگی اداره كشور،کمترین اهرم فشار بالای ملیشه های طالبان در اختیارنخواهد داشت‌، واین رویکردكمك بزرگی به شبه نظامیان خواهد كرد.یکی ازدیپلمات های دیگر درین خصوص اظهار داشت:”با اعلام خروج نیروهای آمریکایی، قدرت چانه زنی برای حمایت ازدموكراسی و آزادی های اساسی از بین خواهد رفت؛

آری ؛

اینست نمایشنامۀ ازبازیهای استخباراتی و ابلیس مآبانه که سناریوی آن توسط مامورین اطلاعاتی« سی آی ای» و«آی اس آی»تدوین شده و افغانستان را درکام اژدهای خون آشام پرتاب میدارند.

این همان پیمان ترامپ است که افغانستان را باید از نقشه جهان پاک نمود؛

با احترامات بی پایان

عارف عرفان

لندن،اگست ۲۰۱۹

منابع:

Global reaserch,Trump’s Afghan Drawdown Plans. Reducing US Military Presence in Afghanistan Before 2020 Elections?,1August 2019