همان گونه که اصالت اسلام ایدیالوژیک را از مجاهدین طالبان بدست گرفتند در بازی بعدی طالبان خلع سلاح ایدیالوژیک شده و داعش پرچمدار اسلام انقلابی خواهد شد

  اوضاع کشور هر روز بشتر از گذشته پیچیده تر و نگرانی ها از تعاملات پنهانی و پشت پرده افزایش می یابد ، کنار هم چیدن معلومات ها از ادرس های مختلف ، داده های ذیل را میتوان خواند:

امریکا با طالبان تحت نظر سازمان ملل و برخی دولت ها توافق خروج امضا میکند ، چانه زنی روی

1/

میکانیزم بعد توافق ، مدت خروج ، چگونگی مشارکت طالبان و یا دیگر گروه ها با طالبان است که درین مورد اختلاف نظر جدی وجود دارد و مانع تکمیل پروسه شده است.
2/
طالبان خود را نماینده بلا منازعه اقوام پشتون می پندارند و در تعاملات بعدی به هیچ کس اجازه نمایندگی در ساختار سیاسی و غیر سیاسی را نمی دهند و صلاحیت تعامل با سایر اقوام و گروه ها را برای خود محفوظ می پندارند.

۳ /

امریکا و پاکستان طرفدار کسب کامل قدرت (امارت) توسط طالبان نیستند ، درین موردهمه دولت ها دید یکسان دارند ، پاکستان نگران است که با تشکیل امارت ، اسلام گرایی و خلافت گرایی در پاکستان و مخصوصاً در سرحد و بلوچستان از کنترول خارج و تقابل بین نسل تندرو و نسل پیشرو پاکستان باعث خشونت های غیر قابل کنترول و تهدید بزرگ برای اینده پاکستان است.
4
بخشی از طالبان از کنترول پاکستان خارج شده اند و پاکستان نگران است تا طالبان در اینده ابزاری علیه انها

و در حمایت از جنبش های قومی قرار نگیرند ، تلاش برای تعامل با گروه های با نفوذ دیگر را تسریع کرده و حتی تغیرات حداقلی در استراتژی انها قابل دید شده است.

۵/

طالبان انتخابات و حاکمیت تیم موجود را تداوم بحران ، ادامه جنگ و نماینده امریکا و غرب پنداشته با تمام قوت در برابر ان به مقابله می خیزند و امریکا انرا میداند و تلاش برای مذاکرات است نه انتخابات و هر نتیجه بر خواسته از انتخابات فقط تشدید جنگ ، خون ریزی است.

۶/

اختلافات میان سران طالبان قسماًوجود دارد ، درک رهبران دفتر قطر با شورای ۶۵ عضوی کویته و مسولین در داخل متفاوت است ، اعضای دفتر قطر تحت فشار جنگجویان داخلی و شورای مشورتی اند و از سه جریان یا ساختار درونی اما به شدت مخالف هم ( طرفداران اصلی ملاعمر ، هواخواهان شیخ هیبت الله ، شبکه حقانی ) نمایندگی میکند.

۷/

طالبان و پاکستان رقیب اصلی و امکان تجمع و کمپ ضد طالبان را در نیرو های شمال می داند و هردو در کوشش تفاهم ، اقناع و مشارکت ، چه کوتاه مدت تاکتیکی یا کلی اند و تلاش های انجام میدهند ، امریکا با این طرز دید مخالف و خلیل زاد بطور اخص زیر نام مشارکت گروه های مدنی برای جابجایی مهره های خود اند و این امر جداً مشکل بعدی و تهدید برای تطبیق تعهدات خواهد شد.

۸/

طالبان درک میکنند که اگر تضمین و تعهدات اساسی و ساختار بعدی به گونه مستقل شکل نگیرد و کمک ها ادامه نیابد ثبات و صلح سراسری ناممکن است امکان تسلط و تصرف داعش و جبهات مستقل دیگر حتمی است و انها توان مقابله با چند جبهه را ندارند و مخصوصاً داعش را خطر اصلی می پندارند ، همان گونه که اصالت اسلام ایدیالوژیک را از مجاهدین طالبان بدست گرفتند در بازی بعدی طالبان خلع سلاح ایدیالوژیک شده و داعش پرچمدار اسلام انقلابی خواهد شد.

جاوید کوهستانی