در توافقات ژنیو اول درسال 1988 زمینه خروج قوایی شوروی آماده گردید ونتیجه اش فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را درپی داشت ، اما اینبار این توافقات روی ساختارحکومت آینده افغانستان وتقسیم قدرت بین گروهای درگیر در«ناروی » صورت خواهد گرفت و ممکن است به خروج نیروهای چندین کشور مهمانهای ناخوانده بعد از گزشت قریب 20 سال بیانجامد .حالا دست آورد چیست ؟ چه آوردید ؟ هیچ . چه گردید؟ هیچ .!

با اینکه فروپاشی این نظام حتمی است ، اما معلوم نیست قربانی اش چه کسی خواهد بود؟

داکترعطا صفوی