داکترعطا صفوی

“گاهی درآغوش این گاهی درآغوش آن..”
وقتی این هیولا لامذهب از نظر رندی همچون روبایی مکار واز نظر تعصب گندیده تفکر قبیلوی همچون گرگان درنده همیشه درکمین ، به شکل نهایت بشرمانه وبی حیایی درمیدیا ظاهر میشود حرف ازعدم استقلال وتمامیت ارضی و اشغالگری صحبت میکنند ومیگویند که : “افغانستان باید اول صاحب اختیار خود شود سپس انتخابات بکند. امروز انتخابات افغانستان در اختیار مردم افغانستان نیست. انتخابات ما واضح به دست بیگانه‌ها است، به این معنی که در دست امریکا است”. ونیز ادعا دارد که افغانها اختیار خاک خود را ندارند…. واقعا به کرامت انسانی توهین میکنند.
خوب اگر چنین است … ، دراینصورت با اینکه میدانم تمامی رسانه های کشور وابسته اند ولی آیا درتمامی این همه فریاد وچیخ ها یک ژورنالیست مسلکی وبا وجدان پیدا نمیشود که از این مارمولک پرسان کند که شما طی 15 سال بالای گرده های این مردم به کمک چه کسی نشتیتد و حاکمیت کردید ؟
توسط کدام قدرت های خارجی شما به این کشور دیسانت شدید؟
طی این مدت حامی ونگهبان شما چه کسی بود؟
این افرادیکه درتصویر دیده میشود که شما را احاطه کرده اند مگر فرزندان احمدشاه درانی و همتباران تو اند ،شما به اینها چه نسبتی دارید ، مگر پسران خاله تان اند ؟
این گروه اشغالگر چه زمانی ودرچه دوران حکومت پوشالی در اینجا قدم رنجه فرموده اند وشما کجا بودید؟ آخربی حیایی تا این حد واندازه؟
فکر میکنم این آقا فراموش کرده است برای اینکه غربی ها از این آدم گمنام بقول معروف “از کاه کوه ” بسازند وهمچون یک شخصیتب صاحب احترام به جهانیان معرفی کنند ولی از آنجاییکه دروجود این آدم بیسواد جز غلامی وخودفروشی چیز دیگری موجود نبود مجبور شدند بگویند ” رییس جمهور شیک پوش جهان ” ؛ همانطوریکه دیوانه روانی دیگری را مغز متفکر شخصیت تقلبی به جهان معرفی نمودند.
مگر توسط همین لشکر به اصطلاح همتبارانت قتل های زنجیره ای را نظر اسناد افشا شده سازمان نداداه بودید که هنوز ادامه دارد؟
یک عمری در بستر امریکا خوابید وحالا میخواهد بقیه عمرش را دربستر روسها بگزراننند. وبرای هیچ کسی هم هنوز معلوم نیست که این شرفباخته مصروف لابیگری است ویاهم جاسوس دوطرفه.؟
درمجموع آدمیت وزندگی انسانها باقاموس شرم ؛حیا ،داشتن شرافت وعزت انسانی گره خورده است ، ولی این افراد فاقد آن اند .
باردیگر تاکید میکنم که این تک وتکماران فقط فریب من وشماست واین سیاست تمدید قدرت وحاکمیت است وهیچ مشکلی دربین غنی ؛ کرزی ، اتمر وامثالهم وجودنداشته ونخواهد داشت ، زیرا بقول معروف «ناخون از گوشت جدا شدنی نیست..» . این من وتوهستیم که به خطا رفته اییم.