هزاران دسته گل از هزاران سبد
به تك تك عزيزان و ياران رسد

بخورد و بزرگ و هرآن مرد و زن
صميمانه و بى غش از جان رسد

به هر يارى خوب و گل و ارجمند
به هر شكل و هر نوع، هر سان رسد

گل سرخ و زرد و سپيد و بنفش
به هر رنگ و هر گونه جوشان رسد

گل سوسن و سورى با نسترن
گل نرگس و هم عشقه پيچان رسد

به هر يك صحتمندى و هر خوشى
به هر روز و هر شب فراوان رسد

سلام و درود و تمنيات نيك
ازين خسته ى زار و حيران رسد

زبير واعظى

Advertisements