مشتی ملاهای جنایت پیشه، دزد و اوباش و زن ستیز طالب و طالب اندیشان فرومایه میخواهند زیرنام توافقات ” کنفرانس بین‌الافغانی صلح ” در دوحه و اینجا و آنجا باردیگر براهرم قدرت تکیه زده بلاهای فراوانی را برسرمردم بیاورند.
زنان هموطن مارا دریک قفس نامرئی یی ازسنت های عقبمانده اسیر و گروگان گرفته ، جسم و روح شانرا به غارت ببرند و حجاب اجباری، سنگسار و قصاص و کشتزار مرد وغیره بدبختی ها و سیاه روزی هایی را برآنها نازل سازند
اما با دریغ و درد که زنان کشورما خاموشند و مانند مرغ سرکنده بدورخود می پیچند و پر و بال میزنند

زلمی رزمی

Advertisements