آیا بدون  حمایت شبکه‌های استخبارات خارجی  که حضور نیرومند نظامی در کشور مادارند( قوای اشغالگران)، استادان دانشگاه  آزادانه به تبلیغات سلفیت و داعشی پرداخته با جلب و جذب از دانشجویان برای دولت اسلامی داعش سرباز گیری کنند؟به گزارش سپوتنیک 

بازداشت گروه چهار نفری داعش در کابل + ویدیوبازداشت شده‌گان هر یک:
بازداشت شده‌گان هر یک

— مبشر مسلمیار فرزند عبدالحلیم استاد پوهنتون کابل مسوول جلب و جذب.

— احمد طارق فرزند جنت گل.

— احمد فاروق فرزند جنت گل فارغ التحصیل پوهنتون کابل اعتراف نموده اند که توسط ظاهر (داعی)، محمد معروف (راسخ)، مبشر(مسلمیار) و ابوعبیدالله متوکل به گروه تروریستی داعش جلب و جذب گردیده بودند.

*

گروه تروریستی ممنوع در روسیه

Advertisements