تبصره برخبر

هموطن

دیدارناگهانی وزیرخارجه امریکا ازافغانستان :

سفروبیانات وزیرخارجه امریکا درافغانستان به حمله امریکا ومتحدینش بالای ایران صحه گذاشت.

اوضاع خیلی ها به وضعیت وفضای قبل ازحمله امریکا به عراق شباهت دارد.

  اگربه تبهکاری های دیپ ستیت درسی سال اخیرنظراندازی شود، پس ازسوریه اکنون نوبت ایران است ازاینرو قرار پلان دیپ ستیت احتمال حمله امریکا بالای ایران بیشتر است. اما دراین مورد فاکتور روسیه را که در جنگ با تروریزم در سوریه قاطعانه از مردم سوریه در راس آقای اسد به دفاع قاطعانه برخواست؛ پرستیژ و نفوذ گسترده ی جهانی مجدد خود را کسب کرد؛ نباید ازنظردور داشت چه اگر روسیه مانع تباهی ایران نشود خودش آماج برنامه های تروریزم سازمان یافته قرارمی گیرد.

آقای پامپیو وزیرخارجه امریکا ازبابت صلح با طالب به افغانستان نیامده بود، بل امریکا ازسناریوی خطرناک وکابوس وحشتناکی که ازجنگ با ایران درانتظار پایگاه های نظامی اش درافغانستان است خیلی به تشویش میباشد.

پامپیو میداند که اگر پایگاه های نظامی امریکا مورد حملات متواترقوای هوائی وراکتی، و حتا زمینی ایران     قرارگیرد، تلفات قابل ملاحظه ومرگباربه سلاح، مهمات وقوای جاندارامریکائی تحمیل میگردد. این وضع زمینه رامساعد میسازد تا هزاران نفر ازآزادی خواهان افغانستان که قبلن امادگی لازم داشته ومنتظرچنین یک فرصت میباشند، به پایگاه های امریکائی یورش برده قوای جاندارامریکائی را گروگان گرفته ومانند جنگ اول افغان وانگلیس * خارجی ها را مجبورمیسازند تا بدون قید وشرط افغانستان را ترک کنند.

 بدین اساس پامپیو با دروغگوئی ومزورانه خاک به چشم مردم افغانستان زده ایران را اخطار میدهد تا پروسه صلح افغانستان را مختل نسازد درحالیکه اصلن میخواهد ایران را ازحمله به پایگاه های نظامی امریکا پرحذردارد.

علاوتن پمپیو با خوشبینی وسخاوت اعلان میکند که با طالب صلح کرده وقوای خود را ازافغانستان خارج میکند. یعنی به ضم خود ازتشنج اوضاع کاسته به مردم افغانستان خاطرجمعی میدهد که قوای امریکائی افغانستان راترک میکند، لطفن به پایگاه های ما حمله نکنید.

ادعای صلح باطالب ، تضمین طالب ازعدم اقدامات تروریستی علیه امریکا وترک نیروهای اشغالگراز افغانستان درسالهای نزدیک ازجمله مسائلی اند که باعث خنده خروعطسه پشک میگردند.

دراخیرازتمام نیروهای سربه کف وآزادی خواهان وطن توقع میرود تا امادگی داشته باشند و درصورت آغاز جنگ ایران وامریکا درافغانستان زمین را زیرپای اشغالگران آتش نموده و وطن را از سلطه ی اشغالگران آزاد نمایند.

 * رجوع شود به کتاب ” شبخون افغان”

 نویسنده – لیدی سل برتانوی.

 مترجم– مرحوم میرعبدالرشید ” بیغم ” برادر مورخ نامداروطن مرحوم میرغلام محمد “غبار”.

 درجنگ اول افغان وانگلیس مبارزین وآزادی خواهان افغانستان درلغمان درقلعه مرحوم شیرمحمد خان پدرکلان مرحوم جنرال خلیل الله ” بابکرخیل” معاون وزارت دفاع ج د ا، انگلیسها را بخاطرتطبیق کامل مواد قرارداد متارکه بقسم نظربند نگاه داشتند.

Advertisements