!!!كابل زخمی امروز زخم دگر برداشت و خونين شد
طالبان در دو جبهه بمنظور مطرح شدن شان و در نهايت کسب قدرت زیر بیرق امارات اسلامی مصروف اند.
سياست و جنگ.
هر باريكه نشست دوحه بر پا ميشود طالبان هويت تروريستی و جنايتكارانه خويش را به نمايش گذاشته خواهان امتياز گيری بيشتر از امريكا اند.
شرم باد بر شما بيگانه پرستان كه انسان وطن تانرا قربان ميكنيد تا خود به كرسی قدرت جا گيريد
شرم و نفرين بر شما سيه دلان كه زير نام دين و مذهب با شعار”الله اكبر” با خدا و دين بازی نموده و زنده گی مردم را به جهنم تبديل ميداريد.
شرم بر آنانيكه حاضر اند دوران جهالت و جنايت را دوباره زنده ساخته و افغانستان را به دوران سياه گذشته تبدیل کنند. صمد کارمند.

Advertisements