در حالی که اشرف غنی از پاکستان به کابل بر نگشته است، پاکستان به جای باز کردن فضای خود بروی هواپیماهای افغانستان امروز بسته بودن این فضا را تمدید کرد.


پاکستانی ها از رییس جمهور غنی به گرمی استقبال کردند، اما آن را در تلویزیون دولتی بسیار اندک نشان دادند. سخنرانی های او در رسانه ها و مطبوعات پاکستان نیز بازتاب کم داشت. سخنرانی های غنی در پاکستان هیچگونه التماسی را به پاکستانی ها نشان نمی داد. او گفت که افغانستان چهار راه وصل کشورها و منطقه است و امروز گندم قزاقستان جای گندم پاکستان را گرفته است. هم چنان او از مدیریت بندر کراچی انتقاد کرد و گفت که افغانستان نیازمندی های خود را از بندرهای دیگر در منطقه مرفوع می سازد.

تمرکز سخنرانی ها و اظهارات اشرف غنی در پاکستان بر توسعه تجارت و اقتصاد بود تا پاکستانی ها را که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند به همکاری و گسترش رابطه ی بیش‌تر با افغانستان بکشاند. هر چند در این مورد توافقات و تعهداتی انجام یافت، اما به نظر می رسد که پاکستانی ها دلچسپی برای عمل به آن توافقات نشان نمی دهند.

محمد اکرام اندیشمند
پاکستانی ها از رییس جمهور غنی به گرمی استقبال کردند، اما آن را در تلویزیون دولتی بسیار اندک نشان دادند. سخنرانی های او در رسانه ها و مطبوعات پاکستان نیز بازتاب کم داشت. سخنرانی های غنی در پاکستان هیچگونه التماسی را به پاکستانی ها نشان نمی داد. او گفت که افغانستان چهار راه وصل کشورها و منطقه است و امروز گندم قزاقستان جای گندم پاکستان را گرفته است. هم چنان او از مدیریت بندر کراچی انتقاد کرد و گفت که افغانستان نیازمندی های خود را از بندرهای دیگر در منطقه مرفوع می سازد.

تمرکز سخنرانی ها و اظهارات اشرف غنی در پاکستان بر توسعه تجارت و اقتصاد بود تا پاکستانی ها را که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند به همکاری و گسترش رابطه ی بیش‌تر با افغانستان بکشاند. هر چند در این مورد توافقات و تعهداتی انجام یافت، اما به نظر می رسد که پاکستانی ها دلچسپی برای عمل به آن توافقات نشان نمی دهند.

محمد اکرام اندیشمند

Advertisements