قانون اساسی طالبان روند سرکوب آنان را تسریع می کند

همزمان با شروع دور هفتم مذاکرات بین دکترخلیلزاد و رهبران طالبان گزارش هایی از «قانون اساسی طالبان» منتشر شده و گ و گویا نیویورک تایمز افتخار دسترسی به پیش نویس قانون اساسی طالبان را از آن خود کرده است.  نیازی به کشف قانون اساسی طالبان نیست. تعریف طالبان و رویکردهای شان برای هیچ کسی پوشیده و قابل توضیح دو باره نیست. بحث اصلی این است که طالب و قانونش برای کدام نیرو ها در افغانستان و خارج از افغانستان قابل قبول است؟ مقامات هند در دیدار اخیر با مایک پمپئو، قاطعانه طرح امریکایی- پاکستانی و آوردن طالبان با قانون شان را رد کرده اند. این یک قضیه تعیین کننده است و ظاهراً هیچ کسی حدس نمی زند که هند در همکاری با ایران تمام پروسه را برهم خواهد زد. طالب به شدت سرکوب خواهد شد

گزارشنامه افغانستان.

Advertisements