آقای رحمانی را از گذشته های دور ميشناسم،مربوط ميشود به يک خانواده روشنفكر و تحصيل كرده،او و برادر اش جنرال بابه جان در دوران حاكميت ديموكراتيک خلق صادقانه در خدمت مردم و وطن قرار داشتند،اينكه امروز كدام افكار و عملكرد دارد مربوط خود شان و شرايط امروز ميشود اما همانقدر ميدانم كه انسان بدون تعصب قومی،زبانی و سمتی ميباشد.
آرزو دارم تا جناب رحمانی در پنج سال آينده زمينه شوند برای قانونگذاری خوب و صادقانه در خدمت انسان ميهن ما دور از هر نوع تعصب و امراض قومی،زبانی و سمتی قرار داشته و در پايان دوره كاری شان يک خاطره خوب به مردم باقی بمانند.
آقای رحمانی بايد بداند كه محكمه و عدالت مردم خوب و بد را جدا و جز تاريخ باقی ميماند پس بايد كاری كنند كه شرم تاريخ و مردم نباشند.
مقام رياست مجلس نماينده گان( ولسي جرگه) امتياز نه بلكه يك مسووليت بزرگ است،بايد اين مسووليت را با وجدان پاك در جهت تامين زنده گی با همی و داشتن یک سرزمینی با همه وبرای همه ادا نمود و با قلب پر از عشق در خدمت مردم بود.
اگر زنده گی بود در پايان پنج سال حتمن نقد و نتيجه گيری خويش را در مورد جناب رحمانی خواهم داشت انهم بدون معامله و با وجدان بيدار.

صمد کارمند.

Advertisements