شماری از اعضای این شورا می گویند که با راه‌اندازی اعتراضات مدنی، جلو حرکت‌های فراقانونی و دوام غیرقانونی حکومت را خواهند گرفت.

شهاب حکیمی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، می گوید، «به همه‌گی هدایت داده شده تا آمادگی خود را بگیرند و در تمام ولایات کار شان‌را شروع کنند. امیدواریم که همه شاهد اعتراضات مدنی در مقابل وضعیت بحرانی باشند.»

در همین حال، شمار دیگر از دسته های انتخاباتی تاکید دارند که رییس جمهور باید برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت به حرکت های غیرقانونی پایان دهد، در غیرآن ادامه این آن به سود کشور تمام نخواهد شد.

عبدالبصیر سالنگی، معاون نخست دستۀ انتخاباتی مشارکت و تغییر، می گوید، « نظام حکومت، نامزدان با تفاهم پیش بروید که در آسیاب دشمن آب نریزد در غیر از او این‌طور حکومت غیرقانونی را به شکل آرام و صلح آمیز کس دیگر اجازه نمی دهد که حکومت کند و یا هر روز تغییر تبدیل کند.»

از دید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رییس جمهور با ادامۀ غیرقانونی حکومت در پی استفاده‌های شخصی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است و این وضعیت برای شان پذیرفتنی نیست.

ابراهیم الکوزی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، می گوید، « مردم نگرانی دارند، ما به گونه اخلاقی می گویم که قدرت را رها کنند اما او ادامه می‌دهد که تلاش بر مهندسی است.»

حکومت حاضر نشد تا در مورد این نگرانی‌ها چیزی بگوید اما قبل از این، ریاست جمهوری گفته بود که آماده بحث سازنده با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی کشور، دورۀ کاری رییس جمهوری غنی باید به تاریخ اول جوزا پایان می یافت اما دادگاه عالی دورۀ کاری رییس جمهور الی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری الی ۲۸  میزان تمدید گردید