اگر شورای کاندیدان ریاست جمهوری تصمیم به کنار زدن دکترغنی داشته باشند، شرایط برای این کار مساعد است. به انسداد راه های تردد در داخل شهر کابل نیازی نیست. دروازه های متصل به چهار جناح ارگ با دیوار انسانی تحت پوشش گرفته شود؛ به نحوی که کسی نه داخل ارگ رفته بتواند؛ نه از داخل ارگ موتر یا تانکی به بیرون برود. اردو و نیروهای امنیتی هرگز به سوی هزاران نفر بی سلاح ماشه را کشیده نمی تواند. اگر چنین کند در اثر موج خشم مردم ذوب می شود. غنی در حالت بحران اگر به مطالبات عمومی تسلیم نشود، از قطع تروریستی پی پی اس استفاده خواهد کرد که در آن صورت، قطعه مذکور با هجوم دسته جات مسلح وابسته به احزاب، خاکستر می شود.
حال باید دید که متحدان بین المللی نظر شان چیست؟آیا غنی به آخرین گزینه قهری آماده گی دارد؟ جواب این سوال هنوز مشخص نیست. او هیچ نیرویی ندارد تا مسیر تاریخ را به نفع یک گروه کوچک منحرف کند. گروه غنی هیچ امتیازی نسبت به طالبان تروریست ندارد. درماهیت بیخی همسان اند. فقط باید تکانه ایجاد شود تا مردم یک بار فرصت پیدا کنند که با طالب اصلی چه گونه مقابله یا تصفیه حساب کنند. مردم ما اکنون مصروف دو جبهه طالبی اند و این وضعیت به آیندۀ نظام سازی و آرامش همه گانی ضربه بیشتر وارد می کند. بگذار مردم تمام قوت خود را به مقصد درهم کوبی یک نیروی مخاصم متمرکز کنند.گزارشنامه افغانستان