دو روز پی درپی جنایت غنی


براساس عملکرد های جنایت رژیم دست نشانده وخونخوار ،اولویت های مبارزه در برابر دشمنان آشتی ناپذیر مردم افغانستان،نه ملا هیبت الله وطالبان بل ملا اشرف غنی احمد زی این رهبر واقعی طالبان جنایتکار وخون آشام است.
رهایی نزدیک به ۹۰۰نفر طالب آدمخوار از زندان و پیوستن آنها در جهات علیه سربازان و افسران وطن،در حالی که طالبان هرطرف جوی های خون را جاری ساخته است،جز به چرخش کشیدن آسیاب‌ خونینی طالبان ودر نهایت پاکستان،هیچ منطقی را توجیه نمی تواند.هر زندانی رها شده باید ده ها سرباز وطن را به کام مرگ بفرستد تا آرمان غنی را تکمیل نمایند. آنسو طالب ها از بند رها میگردند واینسو دشمنان طالبان توسط رژیم غنی به رگبار بسته میشوند!!
جنایت عریان رژیم غنی احمد زی در دسیسه قتل فرمانده قهرمان وطن فواد اندرابی به هیچ وجه قابل بخشایش نیست.
گزارشات از جبهه جنگ نشان میدهد که فرمانده اندرابی در حال که در جریان عملیات، همه سنگر های دشمن را در ولایت غور فتح نموده بود،از عقب مورد هدف تیر تفنگداران رژیم قرار گرفت و جام شهادت را نوش کرد.
در چنین شک وبدگمانی واصابت تیررژیم،چگونه افسر و سرباز وطن عازم سنگر شده واز رژیم خونخوار غنی دفاع نمایند؟؟

رژیم جنایتکاری که تا کنون دست اش به خون صد ها رزمنده وطن از جمله جنرال رازق آلوده است!!

توریالی خاوری

ویدیو