جسد بى جان سربازی كه پدرش از نادارى و ناتوانى مجبور شده است جسد بى جان فرزندش را با بايسكل به خانه نزد مادر و خانواده ببرد
مجيب ضيا