! از عجایب جهان، تمسخر به شعور مردم
وقتی این اخبار را به استماع می گیرید احساس شرم و خجالت نموده تمام تار و پود و رعشه وجدانت را تعذب جانکاه و سوزش عجیبی، فرا می گیرد.
حواشی و پهلو های این خبر هم می‌تواند شعور شخصیت های آگاه و با وجدان وطن را، به سخریه دردناک گرفته و اما در حاشیه دیگر به خر سازی جامعه، مطابق اجندای خود به پیش بروند.

به چند الگو توجه شما را معطوف میسازم:

1-
وقتی گوش رستورانت چی را از امریکا کش کرده انرا رییس جمهور میسازند برای شخصیت سازی اش چنین تایتل می‌دهند:
«کرزی شیک پوش ترین مرد جهان»
این لقب را کرزی چنان جدی گرفت که جیلک و کلاه قره قولی او نه تنها یونیفورم رسمی او شد، بلکه زنان جامعه نیز به جیلک پوشی رو آوردند.
2-
یکی از روزنامه بی نام و نشان پس کوچه ای لندن در چیزیک، غنی را چنین لقب داد:
«متفکر دوم جهان»

مردمان آگاه و عامی چنان ذوق زده به تبلیغات پرداختند که حتی جنرال دوستم این لقب را جدی پنداشته پوست کنده لعب و لواب این ذوق زدگی اش را در کمپاین تبلیغاتی خود در مورد غنی چنین بیان کرد:
«ما حالی همو رهبر خوده پیدا کدیم»

در این روزها یک عده پرچمی ها غنی بابا را متفکر گفته، قریب است خود را بکفانند.
در جهان غرب برای پیدا کردن بازار خرید برای روزنامه های خود، مدیران روزنامه های کار های عجیبی و غریبی را براه می اندازند.
از عکس لخت دختران تا عکس لخت زنان مشهور و کار های مسخره از این دست را در روزنامه های شان بخاطر خرید، به چاپ میرسانند.
تایتل متفکر دوم جهان یکی از این مسخرگی ها بود که متاسفانه بسیار جا افتاد.
کسی نبود که بپرسد که متفکر اول جهان کی بود؟! و چگونه متفکر اول جهان شد و مهم تر از همه این روزنامه چگونه، بر مبنای کدام اساسات و معیار های علمی، تایتل متفکر دوم جهان را به غنی، حراج کرده است.

متفکر دوم جهان، یک خبر مسخره امیزی بود که هموطنان ما ان را بسیار جدی گرفتند و حتی بعضی ها در محافل و مناسب های مختلف، پخش این خبر را جشن گرفتند.
3-
موسسه تحقیقاتی امریکایی بنام سیگار در سرخط گزارش خود در ۲۰۱۷ چنین، نوشت:
«بودجۀ ملی افغانستان، دومین بودجۀ شفاف در منطقه شد».!

مسخرگی تمام عیار و دروغ بزرگ و شاخدار.
این در زمانی نوشته می‌شود که اکلیل حکیمی وزیر مالیه بود.
اما همین موسسه در سال ۲۰۱۸ بعد از فرار اکلیل حکیمی چنین می نویسد:!
(اکلیل حکیمی) وزیر پیشین مالیه ۱۱ میلیون دالر مالیه کردیت کارت موبایل را غارت و به آمریکا فرار کرده است…،
جالبتر از همه دو هفته قبل از فرار او با اعطای مدال وزیر اکبر خان از جانب غنی مفتخر میگردد!

آدم گاهی گیج می‌شود، روزی وزیری که در زمان تصدی اش افغانستان بهترین بودجه شفاف در جهان را دارد اما بعد از ‌پایان ماموریت، دزد معرفی می‌شود.

4-
مسخره ترین خبر اینکه:
خلیلزاد از طالبان خواسته است که بعد مصالحه و شریک قدرت در افغانستان، دیگر کشورهای جهان منجمله امریکا را تهدید نکنند.
غیر از چار تا رهبر فروخته شده و اعضای ای اس آی آن شبکه مزدور و بی وجدان.
باور کنید دیگران از انسانی زیستن، آگاهی ندارند، غیر از مدرسه و خور و خواب و شهوت چیزی را بلد نیستند، از آنها خواسته می‌شود که امریکا که در حقیقت حرف هژمونی جهان را میزند، تهدیدش نکنند.
این خبرمضحک مثل این میماند که صاحب خران، از خران طبیله درخواست کند، که شبانکاه ها با سلاح بجان صاحب خانه، حمله نکنند.

البته فراموش نکنیم که سهم ما هم کمتر از آنها نیست!
بیاد داریم که، چه رهبران مقلدی را هم در کشور داریم‌.
پشتین در پاکستان بصورت تصادفی تاقین ازبکی بسر کرد، از غنی گرفته، تا ابراهیمی، شینواری رییس سنا و نصف اعضای پارلمان، یون و طاقت، فلان فلان حتی زنان تاقین ازبکی را برسم تقلید بسر کردند.

انسان گاهی از خنده و این تقلید، گرده کفک می‌شود.
بخدا باور کنید که بیچاره پشتین هم نمیدانست که عده ای از رهبران افغان، عجیب مخلوقات هستند.
عین کار در زمان امیر امان الله خان هم تکرار شده که مقامات ارشد به کلاه شپوه پوشی رو آورده بودند.
آخرش چه؟
هیچ!

رحیم حبیبی