نورالدین همسنگر

ای عید آیی وخانه ی ماهم سری بزن
با دست مهرغمکده ی ما دری بزن
بگذشت عمرماشب تنهایی و فراق
جز درد هجر یک سخن دگری بزن
حسرتسرای غربت ما پرصدا بکن
بالی فشان به گردسرما پری بزن
داغ جفازلوح دل تنگ ما زدا
آتش به آشیانه ی استمگری بزن
تیری بزن زنور،شب تیره گی ما
بر قلب دیو کینه بیا خنجری بزن
کشتی مازموج حوادث شکسته است
بر ساحل امید بکش لنگری بزن
شادی دگر به کلبه ی مادرنمیزند
پیش ازغمی که پا نهد اینجا سری بزن

هالند- جون ۲۰۱۹

نورالدین همسنگر