احتمال رهایی سرگروه داعش نفوذی در مجلس سنا

سارنوالی هشدار اکید دریافت کرده و پرونده دلاور خان پاکستانی از دسترس امنیت ملی خارج است.

منبع امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که شخصی به اسم دلاور خان- مشاور ارشد در مجلس سنا- که اخیراً با تجهیزات و موتر ویژه ترور و انتقال انتحاری ها به دام افتاد، دراصل کارمند مخفی شبکه « ای بی» پاکستان بوده است.

جنبه ویژه این گزارش آن است که این شخص به حدی مهم و خطرناک است که گروه تحت امر وی به مراجع قضایی هشدار اکید داده است که دست از اجرای قانون علیه وی بردارد. اکنون گفته می شود که تلاش برای رهایی وی تشدید شده و تا الحال دست کم موارد جرمی وی را فقط « جعل اسناد» قلمداد نموده اند که مقدمه رهایی وی خواهد بود. هیات اداری مجلس سنا نام دلاور پاکستانی را از حاضری حذف کرده اند.  درگزارش مشخص شده که وی یک شبکه یی  از  اجنت ها و گروپ داعش را در داخل کابل رهبری می کرده که وظیفۀ اصلی موصوف که کاملاً تحت پوشش مجلس سنا قرار داشت، انتقال افراد انتحاری به محلات مورد هدف به وسیلۀ موتر زره و بادیگارد های دولتی، رهبری تیم شناسایی اراکین دولت، و سازماندهی ترور های هدفمند برضد اهل تشیع بوده است. قرار بود پرونده این جنایت کار پاکستانی به دادستانی امنیت ملی ارجاع شود اما این گروپ به حدی وسیع و با نفوذ است که ازین امر جلوگیری شده است.