!لجاجت ارگ نشینان برای دوام قدرت بعد از اول جوزا به نفع طالبان تمام می شود
هم کودتای نرم زیر نام دادستانی کل و هم برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح باعث نفاق و شقاق بین ارگ نشینان و رقبای سیاسی آنها شده که تیم دولت ساز (تابوت‌ساز ) و شرکای پول و پلو آنها از بام تا شام تمام ظرفیت های خود را به طعنه زنی و کنایه زدن به آدرس رقبای خود مصرف می کنند که این بزرگترین دست آورد برای طالبان گردیده و به خصوص اینکه حمداالله محب مشاور امنیت ملی به زندان پلچرخی رفته تا به تروریست های انتحاری و انفجاری که اتن ملی انداخته بودند بشارت دهد که از زندان رها می شوند.

در آن طرف قضیه، طالبان با درک این واقعیت از یک جانب مذاکره با آمریکایی‌ها را به پیش می برند و از جانب دیگر به حملات و کشتار سربازان، افسران و مردم افغانستان شدت بخشیده اند که ادامه پافشاری ارگ نشینان بر ماندن در قدرت از طریق کودتا منجر به فروپاشی نظام در آینده خواهد شد. زیرا تلفات سربازان و افسران روزانه در حدی است که نمی توان دوام رژیم را که غرق در فساد و باند بازی است و بعد از اول جوزا مورد قبول اکثریت مطلق سیاستمداران نیستند تضمین نمایند و عبور از ارگ نشینان یگانه راه برای جلوگیری از فروپاشی نظام، مانع از کشتاری بیشتری سربازان، افسران و مردم افغانستان شده و بزرگترین مانع مذاکره با طالبان و پروسه صلح از میان برداشته می شود.

اگر سیاستمداران افغانستان نتوانند بالای یک حکومت موقت به توافق رسند خطر اینکه افغانستان به دامن تروریسم سقوط کند محتمل به نظر می رسد و برای نجات افغانستان از خطر سقوط در دامن تروریسم لازم است که حکومت موقت ایجاد گردد و با همبستگی همگانی مانع طالبانی شدن تمام افغانستان شوند.

حسن علی عدالت