اشرف غنی احمدزی این سرجنایتکار تاریخ که همیشه قفل زندان را بر روی جنایتکاران طالبی این لشکر خونخوار پاکستان گشوده است،باردیگر فیصله کرد تا به تعداد( ۱۷۰ )تن از جانیان وحشی طالب را از حبس رها نموده وخندق های خون را در کشور اعمار نماید!!
چگونه ممکن است با طالبی که همه روزه سربازان وطن را سر بریده ،مسافران را هرسو به رگبار بسته،وخانواده سربازان وافسران وطن را به رگبار می‌بندند ،اینگونه ترحم نشان داد وموج کشتار وخشونت را افزایش بخشید؟؟؟
اینجا معلوم است که غنی جنایتکار وقاتل ۴۵ هزار سرباز وطن،از محبت برادران طالبی اش دست نکشیده واز قساوت علیه ملت دست بردار نیست !!توریالی خاوری