به نظر می رسد که حلقات جا سازی شده از سوی تیم حنیف اتمر و دیگر تیم های انتخاباتی در صفوف اشتراک کننده گان لویه جرگه امری محرز است. چنان چه عطا نور در گفت و گو با شبکه دیداری پیکان مشخص کرد که دکترغنی به سرنوشت دکترنجیب الله نزدیک شده است. وی اشاره داد که از طریق افراد خویش، جریان داخلی لویه جرگه را تحت نظر داریم و اجازه انحراف به نفع غنی برای بقا را نمی دهیمو.گزارشنامه افغانستان . 

Advertisements