میگویند ترک عادت موجب مرض است، امرخیل در جرگه هم رسوایی خود را کرد.
قرار بود فردا حدود 3000 تن که از سراسر افغانستان تحت نظر حکومت انتخاب شده اند در خیمه لوی جرگه گرد آیند و اجندای که حکومت به آنها تهیه میکند را به بحث بگیرند.

اما یک منبع موثق از داخل کمیسیون برگزاری جرگه بنام مشورتی صلح می گوید که کمیسیون برگزاری این جرگه بجای 3 هزار کارت برای اشتراک کنندگان 10 هزار کارت چاپ کرده است و بجای افراد که بدلیل تحریم های احزاب سیاسی و کاندیدای ریاست جمهوری اشتراک نکرده اند از افراد خود انتخاب کرده اند.
علاوه بر این به صدها تن دیگر در کابل کارت توزیع کرده اند که در صورت کمبود نصاب بتوانند اشتراک کنند.

نازنین وطندوست
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

.