آی رهروانان ودلبستگان به اصطلاح این مجاهد کبیر وتسلیم ناپزیرکه به اشک تمساح اش سالهاست فریب خورده ایید!!
!! آی آنانیکه درپوشش این اداره جاسوسی حقوق بشر را نشخوار میکنید
! شما را خطاب میکنم
این تاریخ تسلیمی وننگین آفرین را یاد داشت کنید تا فراموش تان نشود ، ممکن است ذهن تان اینرا روزی به فراموشی بسپارد ، اما ذهن تاریخ قوی است وهرگز این تصویر واین تاریخ را فراموش نخواهد نمود ، اینکه سالها برای شان مدح گفتید ، به پاخیستید وصلوات فرستادید ،کوشش کنید بعدازاین دهنت را ببندید وبه سکوت همیشگی پناه ببرید

عطا صفوی.

Advertisements